บอร์ดกระจายเสียง/กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 28 ตุลาคม 2556

กสท.เห็นชอบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง อีก 64 รายรวมทั่วประเทศขณะนี้ 3,032 ราย พร้อมอนุมัติมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลจาก 3 บริษัท 6 รุ่น และอนุมัติผลตรวจรับ Set-top Box 16 รุ่น  ทั้งระงับการออกอากาศโฆษณาทีวีดาวเทียม 3 ช่อง ออกอากาศโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

     พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.)  กล่าวว่า วันนี้ (28 ตุลาคม 2556) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) พิจารณาวาระสำคัญ ดังนี้

ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๖๔ ราย แบ่งเป็นกิจการบริการธุรกิจ 47 ราย กิจการบริการสาธารณะ 13 ราย และกิจการบริการชุมชน 4 ราย รวมทั้งสิ้น 3,032 ราย

ที่ประชุม กสท. อนุมัติผลตรวจรับมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จาก 3 บริษัท 6 รุ่นได้แก่ 1.บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด จำนวน 2 รุ่น 2.บริษัท ไทย ซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด จำนวน 1 รุ่น และ3.บริษัท โปรวิชั่น ไทย จำกัด จำนวน 3 รุ่น

     นอกจากนี้ยังมีอนุมัติผลตรวจรับมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบไม่มีจอภาพแสดงผล (set-top box) อีกจำนวน 16 รุ่นจาก 9 บริษัท ได้แก่ 1.บริษัท เอแอลเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวน 2 รุ่น  2.บริษัท โซเคน อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1 รุ่น   3.บริษัท โฮมแคสท์ (ประเทศไทย) จำกัด  จำนวน 1 รุ่น  4.บริษัท ไทยแซทเทิลไลท์ เคเบิล จำกัด  จำนวน 4 รุ่น  5.บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด จำนวน 1 รุ่น  6.บริษัท ท็อปฟิลด์ (ไทยแลนด์)จำกัด จำนวน 2 รุ่น     7.บริษัท เออี เทคโนโลยี จำกัด  จำนวน 3 รุ่น  8.บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย ) จำกัด จำนวน 1 รุ่น  และ9.บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 รุ่น

     ที่ประชุม กสท. พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีการติดตามตรวจสอบโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ทางคณะกรรมการ กสท. มีมติให้สำนักงาน กสทช. แจ้งแก่ผู้ประกอบกิจการช่องรายการให้ระงับการออกอากาศโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย จำนวน 3 ช่องรายการ ได้แก่

     1.ช่อง OHO แชนแนล มีการโฆษณาขายยาโดยแสดงสรรพคุณยาอันเป็นเท็จหรือเกินความเป็นจริง

     2.ช่อง มงคล แชนแนล มีการโฆษณาสรรพคุณ คุณภาพ คุณประโยชน์ของอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต

     3.ช่อง MV ฮิตสเตชั่น มีข้อความกล่าวอ้างสรรพคุณซึ่งมุ่งให้เกิดผลต่อการกระทำหน้าที่ใดๆ ของร่างกายจึงเป็นข้อความที่ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญอันเกี่ยวกับเครื่องสำอาง

     ที่ประชุม กสท. อนุมัติผ่าน (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง กำหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... เพิ่มเติมเรื่อง กำหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ข้อ 3/1 การให้บริการแบบประยุกต์ 3 ลักษณะ ได้แก่

     1.การให้บริการข้อมูล โดยการเผยแพร่ข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

     2.การให้บริการสื่อประสม โดยการนำโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ไปแสวงหาผลประโยชน์อื่นใดที่นอกเหนือจากการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

     3.การสำรวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการกำหนดอัตราค่าโฆษณาในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

ทั้งนี้ทางสำนักงาน กสทช. เปิดให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ยื่นแบบคำขอใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติเป็นวันแรก            

     ซึ่งสำนักงาน กสทช.ได้กำหนดให้มีการยื่นคำขอ 2 วัน ระหว่างวันที่ 28-29 ต.ค 2556 โดยจะปิดรับการ   ยื่นคำขอฯ ในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 ต.ค 2556 และจะตรวจเอกสารให้ครบถ้วนในวันเดียวกัน จากนั้นจะพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่อไปอีก 45 วัน ก่อนที่จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลต่อไป ทั้งนี้ กสท. จะพิจารณาตรวจสอบด้วยความละเอียดรอบคอบ และตรงไปตรงมา เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้เข้าร่วมการประมูลทุกราย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • Press_Release_ผลการประชุมกสท-28ตค.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/18/2016 12:24:50 PM)