บอร์ดกระจายเสียง / กสทช. แถลงผลการประชุม ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2558


วันนี้ (21 ธันวาคม 2558) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด คืนเงินค่ามัดจำอุปกรณ์หลังยกเลิกสัญญา ให้แก่ผู้ใช้บริการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สัญญาเลิกกันตามข้อ 35 ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. 2556 เนื่องจากการที่บริษัทไม่คืนเงินมัดจำเป็นการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการโดยปราศจากเหตุอันสมควร เป็นการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามมาตรา 31 แห่งพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และข้อ 5(7) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555

    ที่ประชุม กสท. จึงมีคำสั่งให้บริษัทระงับการกระทำดังกล่าว โดยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการข้อ 35 โดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนให้ปรับทางปกครอง จำนวน 1 ล้านบาท และปรับรายวัน วันละ 20,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืน   

    และที่ประชุม กสท. มีคำสั่งให้ช่อง MCOT HD ของบริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) ระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ ชาสมุนไพรใบหม่อนผสมเจี่ยวกู้หลาน ตรามิกซ์ ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร หรือผลิตภัณฑ์อาหารและยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นในลักษณะเดียวกัน ซึ่งเป็นการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และข้อ 5(7) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2555 หากฝ่าฝืนจะถูกปรับทางปกครองจำนวน 1 ล้านบาท และปรับรายวัน วันละ 100,000บาท ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืน

    ต่อมาที่ประชุม กสท. ได้มีมติให้สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง one ปรับระดับความเหมาะสมของละครเรื่อง ร้อยเล่ห์เสน่ห์ร้าย จากระดับ ท เป็นระดับ น 13 และให้สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง GMM Channel (GMM 25) ปรับระดับความเหมาะสมของละครชุด Club Friday The Series 6 ตอน ผิดที่รักคนหลอกลวง จากระดับ ท เป็นระดับ น 18 เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ปรากฏในละคร พร้อมกับให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการเรียกผู้ประกอบการมาทำความเข้าใจในกรณีดังกล่าว

และที่ประชุม กสท. ได้มีคำสั่งเตือนบริษัท บลู สกาย แชนแนล จำกัด (ช่องรายการฟ้าวันใหม่) กรณีออกอากาศรายการวิเคราะห์คอลัมนิสต์ ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 และรายการข่าวฟ้าวันใหม่สุดสัปดาห์ ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 มีเนื้อหาขัดต่อประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/2557 และ103/2557

    ส่วนกรณีข้อขัดข้องในการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลของบริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) ในเขตพื้นที่ให้บริการสถานีกรุงเทพมหานคร ที่ประชุม กสท. ได้มีคำสั่งทางปกครองให้บริษัทฯ ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนและปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในการให้บริการโครงข่ายฯ ที่จะต้องให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีระยะเวลาที่สามารถให้บริการผ่านโครงข่ายฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 99.97 ของเวลาออกอากาศทั้งหมดต่อปีต่อสถานี (ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 45 นาที) ซึ่งหากฝ่าฝืนจะปรับทางปกครองอัตราวันละ 20,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืน

    นอกจากนี้ ที่ประชุม กสท. ยังมีมติให้บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) จัดเรียงช่องรายการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป หรือช่องทีวีดิจิตอล ให้เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่ง หากยังฝ่าฝืนให้ปรับทางปกครองในอัตราวันละ 20,000บาท ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืน


 

Download

Create by  - 2fellows  admin (1/29/2016 5:37:56 PM)