บอร์ดกระจายเสียง / กสทช. แถลงผลการประชุม ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2558

   วันนี้ (24 สิงหาคม 2558) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เห็นชอบการปรับเปลี่ยนกำหนดการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในส่วนของสถานีเสริม จำนวน 37 สถานี ตามความเห็นชอบร่วมกันของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลทั้ง 4 ราย โดยการปรับเปลี่ยนดังกล่าวอยู่ภายใต้แผนการขยายโครงข่ายปีที่ 3 ซึ่งยังคงมีพื้นที่ครอบคลุมครัวเรือน 90% และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการแก้ไขเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ ในส่วนที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนกำหนดการขยายโครงข่ายดังกล่าวและแจ้งผู้ให้บริการโครงข่ายปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวต่อไป นอกจากนั้นให้สำนักงาน กสทช. นำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาการยุติการออกอากาศในระบบอนาล็อกของไทยพีบีเอส และเสนอความเห็นเพื่อให้ กสท. พิจารณาอีกครั้ง  

    ต่อมาที่ประชุม กสท. พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และช่อง 7 HD ออกอากาศรายการสนามข่าว 7 สี ซึ่งมีเนื้อหาไม่เหมาะสม โดยมีการนำคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหารายการที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจของประชาชนอย่างร้ายแรงมาออกอากาศ อันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อมาตรา 37 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 จึงมีมติให้มีหนังสือเตือนทางปกครองให้สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และช่อง 7 HD ปรับปรุงการนำเสนอรายการออกอากาศ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการเชิญผู้ประกอบกิจการมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำคลิปวิดีโอมาออกอากาศทางช่องรายการด้วย

    และที่ประชุม กสท. มีมติให้ส่งหนังสือเตือนไปยังบริษัท พีแอนด์พี จำกัด เนื่องจากมีการออกอากาศรายการเส้นผมบังภูเขาและรายการแฉกระจาย ทางช่องรายการ 1TV ซึ่งมีเนื้อหารายการที่ขัดต่อประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เรื่องการให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ และประกาศ คสช. ฉบับที่ 103/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/2557 และขัดต่อบันทึกข้อตกลงที่บริษัทฯ ทำร่วมกับสำนักงาน กสทช. และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับการโฆษณาสินค้าและบริการทางช่องรายการดังกล่าวด้วย และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการเชิญผู้ประกอบกิจการมาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อหารายการที่เหมาะสมต่อไป

    นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติให้ส่งหนังสือเตือนไปยังบริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด เนื่องจากการออกอากาศรายการ Tonight Thailand ของสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง Voice TV มีเนื้อหารายการที่ขัดต่อประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/2557 และประกาศ คสช. ฉบับที่ 103/2557 และขัดต่อบันทึกข้อตกลงที่บริษัทฯ ทำร่วมกับสำนักงาน กสทช. เช่นกัน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 2:24:57 PM)