บอร์ดกระจายเสียง / กสทช. แถลงผลการประชุม ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2559

วันนี้ (21 มีนาคม 2559) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 10/2559 รับทราบการเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการแจกคูปองดิจิตอลทีวีเพิ่มเติมใน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิแจกคูปองครั้งแรก แต่ไม่ได้รับคูปองดังกล่าว (เฉพาะที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่งคืนสำนักงาน กสทช.) 2.ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านและมีเจ้าบ้านซึ่งมีขึ้นภายหลังวันที่ 16 ก.ย. 2557 3.ครัวเรือนที่มีบ้านและมีผู้อยู่อาศัยแต่ไม่มีเจ้าบ้าน และ 4.ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราว โดยการแจกคูปองเพิ่มเติมครั้งนี้ อยู่ในกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายและจำนวนครัวเรือนไม่เกิน 22.9 ล้านครัวเรือน

    ต่อมาที่ประชุม กสท. พิจารณาหนังสือขอให้ทบทวนคำสั่งกำหนดมาตรการทางปกครองของบริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) กรณีที่ อสมท ไม่ดำเนินการติดตั้งโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล สถานีชุมพวง สถานีเขายายเที่ยง สถานีบุรีรัมย์ สถานีชุมแพ สถานีพะเยา(เมือง) สถานีวังคัน(ด่านช้าง2) จำนวน 6 สถานี ให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขใบอนุญาต ซึ่งที่ประชุม กสท. เห็นว่าไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใหม่ จึงยืนยันตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 27/2558 ให้ชำระค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละ 20,000บาท นับตั้งแต่วันที่ 16-25 กรกฎาคม 2558 รวม 10 วัน เป็นเงิน 200,000 บาท

    และที่ประชุม กสท. ได้พิจารณาหนังสือขอให้ทบทวนคำสั่งกำหนดมาตรการทางปกครองขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ไทยพีบีเอส) กรณีที่ไทยพีบีเอส
ไม่ดำเนินการติดตั้งโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล สถานีพะเยา(เมือง) และสถานีวังคัน (ด่านช้าง2) จำนวน 2 สถานี ให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขใบอนุญาต ซึ่งที่ประชุม กสท. เห็นว่าไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใหม่ จึงยืนยันตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 27/2558 ให้ชำระค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละ 20,000บาท นับตั้งแต่วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2558 รวม 5 วัน เป็นเงิน 100,000บาท

    นอกจากนี้ ที่ประชุม กสท. ได้รับทราบหนังสือของบริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ที่แจ้งจะดำเนินการจัดเรียงลำดับช่องรายการโทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 โดยมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งทรูวิชั่นส์ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของ กสท. รวมถึงเงื่อนไขประกอบกิจการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2559

Create by  - 2fellows  admin (3/23/2016 10:08:37 AM)