บอร์ดกองทุน กทปส. ส่งเรื่องขอเงินสนับสนุนการดำเนินงานของ MRB ให้อนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจาณา หลังได้รับหนังสือทักท้วงจากช่อง 7 และ นีลเส็น

     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เปิดเผยว่า วันนี้ (3 ก.ย. 58) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน กทปส. ได้พิจารณาวาระเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณในการดำเนินการของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาสื่อ (Media Research Bureau หรือ MRB) จำนวน 370 ล้านบาท ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) แต่เนื่องจากมีหนังสือจากบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7) ลงวันที่ 2 ก.ย. 2558 และบริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด ลงวันที่ 31 ส.ค. 2558 ทักท้วงว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจจะไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดสรรเงินของกองทุน กทปส. ตาม พ.ร.บ.จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ดังนั้น     ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน กทปส. เห็นว่าเพื่อให้เกิดความรอบคอบในประเด็นข้อกฎหมายต่างๆ จึงมีมติให้ส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้พิจารณาว่าการขอรับการสนับสนุนดังกล่าว สามารถดำเนินการได้หรือไม่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดสรรเงินของกองทุนฯ หรือไม่ ก่อนที่คณะกรรมการบริหารกองทุน กทปส. จะพิจารณาในเรื่องดังกล่าวต่อไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 2:08:21 PM)