บอร์ดกองทุน กทปส. เห็นชอบในหลักการการแจกคูปอง Set Top Box ส่วนเรื่องมูลค่าคูปองให้ตั้งคณะกรรมการราคากลางพิจารณาความเหมาะสมราคาคูปอง เพื่อความรอบคอบในการใช้เงินของแผ่นดิน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)     เปิดเผยว่า วันนี้ (อังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีการประชุมวาระพิเศษเพื่อพิจารณาโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เมื่อคราวประชุม กสท. ครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557 การประชุม กสท. ครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 และการประชุม กสท. ครั้งที่ 15/2557 เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 ใน 2 ประเด็น ดังนี้
    1. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
    2. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบมูลค่าคูปอง และงบประมาณโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560) และอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการของโครงการ
    โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ในการที่จะแจกคูปองเพื่อนำไปแลกซื้ออุปกรณ์ที่ช่วยในการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลให้กับประชาชน และส่วนกรณีมูลค่าคูปองนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จึงได้เห็นชอบในการดำเนินการจัดทำวางระบบ จัดทำฐานข้อมูลและบริการเพื่อการบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบและขึ้นคูปอง ไปก่อน ส่วนประเด็นเรื่องมูลค่าคูปอง รวมถึงการพิมพ์คูปอง ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ      จะเสนอให้ กสทช. ตั้งคณะกรรมการราคากลางขึ้นมาพิจารณา ราคาของเซ็ตท็อปบ็อกซ์ (Set Top Box) ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เพื่อให้ได้มูลค่าของคูปองที่เหมาะสม      ไม่สูงเกินไป และไม่ต่ำเกินไปจนไม่ได้ช่วยเหลือประชาชน ทั้งนี้ เพื่อความรอบคอบในการใช้เงินของแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ
    นายฐากร กล่าวว่า สำหรับประเด็นเรื่องการใช้คูปองว่าจะครอบคลุมกับการใช้แลกกล่องดาวเทียมได้หรือไม่นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ให้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาความเหมาะสมทางกฎหมายว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาภายใน 2สัปดาห์ นอกจากที่ประชุมฯ ยังได้พิจารณาถึงประเด็นที่มีหลายฝ่ายเสนอให้นำโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชนทั้งประเทศ  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติ ดังนี้
เห็นชอบในหลักการที่จะให้มีการแจกคูปอง
    ส่งเรื่องที่คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน และความคิดเห็นของประชาชนในส่วนอื่นๆทางด้านกฎหมายให้กับคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของสำนักงาน กสทช. พิจารณา ให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์
    ตั้งกรรมการกองทุน 3 ท่าน เป็นผู้มากำหนดราคากลางของ set top box โดยมี รศ.ดร. พนา ทองมีอาคม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ผู้แทนสภาพัฒน์ และดร. พันศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์NECTEC เป็นผู้พิจารณา และพร้อมนี้มอบหมายให้ สำนักงาน กสทช. ไปศึกษาราคากลางของ set top box และมีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน นำเสนอราคา set top box ตามข้อกำหนดคุณสมบัติของบอร์ด กสท. ให้บอร์ดกองทุนพิจารณาทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์
    “เรื่องมูลค่าคูปองเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบ การตั้งคณะกรรมการราคากลางขึ้นมาพิจารณาความเหมาะสมในมูลค่าของ Set Top Box จะทำให้สามารถกำหนดมูลค่าคูปองที่เหมาะสมได้ เพราะการจะนำเงินรายได้จาการประมูลซึ่งถือเป็นเงินรายได้ของแผ่นดินไปใช้ต้องทำด้วยความรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ และยังมั่นใจว่า กสทช. จะสามารถเริ่มแจกคูปองสู่ครัวเรือนประชาชนได้ในพื้นที่ที่พร้อมรับชมได้ตามกำหนดเดิม” เลขาธิการ กสทช. กล่าว


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 4:09:57 PM)