บอร์ด กสทช. เห็นชอบในหลักการให้ใช้เงินเพื่อเตรียมการและการดำเนินการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz จำนวน 50 ล้านบาท พร้อมมีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. สำคัญเกี่ยวกับการประมูลอีก 2 ฉบับ และเห็นชอบร่างประกาศเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการแบบประยุกต์ประเภทการสำรวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. .... และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงแล

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (14 พ.ค. 57) ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้ใช้เงินเพื่อเตรียมการและการดำเนินการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz จำนวน 50 ล้านบาทถ้วน โดยยืมเงินสำรองจ่ายจากสำนักงาน กสทช. และมีมติให้ความเห็นชอบให้ยืมเงินสำรองจ่ายจากรายได้ตามมาตรา 65(3) รายได้จากทรัพย์สินของสำนักงาน กสทช. ได้ โดยเมื่อดำเนินการประมูลฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายจากเงินที่ได้จากการประมูลตามมาตรา 45 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
    และที่ประชุม กสทช. ยังได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 897.5 – 915.0 MHz/942.5 – 960.0 MHz พ.ศ. .... และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่านความถี่ 895 – 915/940 – 960 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) รวมถึงเห็นชอบแนวทางการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศทั้ง 2 ฉบับ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz และคลื่นความถี่ 900 MHz และการพิจารณาของที่ประชุม กทค. มาเรียบร้อยแล้ว โดยสาระสำคัญของร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 897.5 – 915.0 MHz/942.5 – 960.0 MHz พ.ศ. .... จะครอบคลุมในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการประมูล ได้แก่
    1  เรื่องความถี่ที่จะอนุญาตให้ใช้ จะมีการประมูล 2 ชุดความถี่ โดยผู้เข้าร่วมการประมูลสามารถยื่นประมูลชุดความถี่ใดความถี่หนึ่ง หรือทั้งสองชุดก็ได้
    2.  เรื่องคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตและความไม่มีเกี่ยวโยงกันกับผู้รับอนุญาตรายอื่น
    3.  กำหนดให้เปิดประมูลชุดคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ที่จะให้อนุญาตพร้อมกัน และดำเนินการประมูลหลายรอบ โดยราคาประมูลในแต่ละรอบจะเพิ่มขึ้นตามลำดับ (Simultaneous Ascending Bid Auction) โดยกรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประมูลน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนชุดคลื่นความถี่ที่จะอนุญาตให้ใช้ กทค จะยกเลิกการประมูล และพิจารณากำหนดการประมูลครั้งต่อไปตามความเหมาสม
   4.  ราคาขั้นต่ำของการอนุญาติให้ใช้คลื่นความถี่  สำหรับชุดคลื่นความถี่ 2X10 MHz กำหนดราคา 11,260 ล้านบาท  และ ชุดคลื่นความถี่ ขนาด 2X7.5 Mhz มีราคาที่ 8,445 ล้านบาท
    5.  การชำระเงินประมูลคลื่นความถี่แบ่งจ่ายเป็น 3 งวด งวดแรกร้อยละ 50 ของราคาการประมูลสูงสุด ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล งวดที่ 2 ร้อยละ 25 ของราคาการประมูลสูงสุด เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต และงวดที่ 3 เป็นจำนวนร้อยละ 25 ของราคาการประมูลสูงสุด เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต
    6.  เงื่อนไขการดำเนินการก่อนรับใบอนุญาต ภายใน 90 วัน ผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินประมูลคลื่นความถี่งวดที่หนึ่ง และแก้ไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการอนุญาตสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม
     7.  ระยะเวลาการอนุญาต 15 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ระยะเวลาการอนุญาตจะเริ่มต้นหลังจากที่สัญญาการอนุญาตให้ดำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cellular Mobile Telephone) ระหว่างองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย กับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สิ้นสุดลง
    8.  ขอบเขตการอนุญาต: บริการโทรคมนาคมในลักษณะของการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้เช่าใช้และเพื่อให้บริการโทรคมนาคม (Network Provider and service Provider) และการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก (Telecommunications Facility) โดยมีขอบเขตในการประกอบกิจการโทรคมนาคมดังกล่าวทั่วราชอาณาจักร
    9.  เงื่อนไขการอนุญาต
    10. ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามมาตรการจำกัดพฤติกรรมสมยอมในการเสนอราคาประมูลที่กำหนด
    และสาระสำคัญของร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่านความถี่ 895 – 915/940 – 960 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) จะครอบคลุมเกี่ยวกับ การกำหนดช่องความถี่วิทยุ และเงื่อนไขการใช้งานคลื่นความถี่วิทยุ ขนาดความกว้างแถบคลื่นความถี่ในลักษณะเป็นคู่ (Paired band) เท่ากับ 2x5 MHz จำนวน 4 ช่องคลื่นความถี่
    นอกจากนั้น ที่ประชุม กสทช. ยังได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการแบบประยุกต์ประเภทการสำรวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. .... และมอบหมายให้ กสท. นำไปรับฟังความเห็นสาธารณะ ต่อไป    ร่างประกาศฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยการให้บริการแบบประยุกต์ ประเภทการสำรวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ได้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต วิธีการขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์การออกใบอนุญาต เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการอนุญาต วิธีการพิจารณาในการออกใบอนุญาต ระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและขอบเขตการอนุญาตให้ประกอบกิจการ รวมถึงเงื่อนไขอื่นที่จำเป็น
    จากนั้น ที่ประชุม กสทช. ยังได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาตผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม กสท. แล้ว และให้นำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป โดยสาระสำคัญของร่างประกาศฉบับนี้จะพูดถึงการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาตผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ลักษณะของการรวมกลุ่ม การรวมกลุ่มเพื่อจดแจ้งเป็นองค์กร หน้าที่ขององค์กร การจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม การจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมเพื่อกำกับดูแลกันเอง การได้รับและการเพิกถอนการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขององค์กร มาตรฐานจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำหรับความเป็นมาของร่างประกาศฉบับนี้ เริ่มจากพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 มาตรา 39 กำหนดให้ มีการส่งเสริม การรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพื่อทำหน้าที่จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมการประกอบอาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • Press-Release-140557-ผลการประชุมบอร์ด-กสทช-Final.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 3:49:55 PM)