บอร์ด กสท. เห็นชอบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเพิ่มอีก 21 ใบอนุญาตพร้อมทั้ง อนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ตลอดจน ไม่อนุญาตให้บริษัท บลูแฟร์รี่ จำกัด ขอเลื่อนเวลาเริ่มดำเนินการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ช่องรายการ RS Channel และ RS Channel 1 และ เห็นชอบหลักการ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการแบบประยุกต์ประเภทการสำรวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ...

พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.)  กล่าวว่า วันนี้ (2 พฤษภาคม 2557) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีวาระสำคัญ ดังนี้

     เรื่องที่ 1 ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 21 ใบอนุญาต แบ่งเป็นกิจการบริการธุรกิจ 19 ใบอนุญาต กิจการบริการชุมชน 2 ใบอนุญาต

     เรื่องที่ 2 ที่ประชุม กสท. อนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดอายุลง จำนวน 14 ช่องรายการจากทั้งหมด 17 ช่องรายการ ดังนี้

บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด จำนวน 10 ช่องรายการ ได้แก่

-ช่องรายการ Arirang TV

-ช่องรายการ CCTV4

-ช่องรายการ CCTV9

-ช่องรายการ EURO NEWS

-ช่องรายการ DW-TV

-ช่องรายการ STADIUM1, STADIUM2, STADIUM3, STADIUM4 และ STADIUM5

          บริษัท สตาร์ เคเบิ้ล ทีวี จำกัด ได้แก่ ช่องรายการ ข่าวสาร/สาระท้องถิ่น stv

          บริษัท ไทยทีวี ดิจิตอล จำกัด ได้แก่ ช่องรายการ Modern Tv Channel

          บริษัท ฟาร์ม แชนแนล(ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่ ช่องรายการ Farmchannel

          บริษัท มิราเคิล แชนแนล จำกัด ได้แก่ ช่องรายการ Miracle Channel

     ส่วนอีก 3 ช่องรายการ ทางกสท.เห็นควรส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ พิจารณา เนื่องจากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำกับดูแลด้านคุ้มครองผู้บริโภคให้เสร็จภายใน 30 วัน ได้แก่

          บริษัท โฮม ทีวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ได้แก่ ช่องรายการ โฮม แชนแนล

          บริษัท โอ.เค คาเมร่า จำกัด ได้แก่ ช่องรายการ แกรนด์และช่องรายการ Hi

          เรื่องที่ 3 ที่ประชุม กสท. พิจารณาไม่อนุญาตให้บริษัท บลูแฟร์รี่ จำกัด ขอเลื่อนเวลาเริ่มดำเนินการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ช่องรายการ RS Channel และ RS Channel1

     เนื่องจากเหตุผลการขอขยายเวลาการให้บริการโทรทัศน์ตามที่บริษัทฯแจ้งความประสงค์มา เป็นการแสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อม โดยบริษัทจะต้องให้บริการนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่เกินวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวให้ใบอนุญาตสิ้นผลลงทันที ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิบริษัทฯที่จะยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯใหม่

     ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ซึ่งตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 กำหนดให้บริษัทต้องเริ่มดำเนินการตามแผนการให้บริการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ (วันที่ 7 มกราคม 2557) ต่อมาวันที่ 7 มกราคม 2557 ทางสำนักงาน กสทช. ได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัทฯ ลงวันที่ 3 มกราคม เพื่อขอเลื่อนเวลาดำเนินการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ของทั้ง 2 ช่องรายการ เป็นระยะเวลาภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 7 มีนาคม 2557

     วันที่ 4 มีนาคม 2557สำนักงาน กสทช. ได้รับแจ้งจากทางบริษัทฯ ลงวันที่ 3 มีนาคม 2557 โดยบริษัทฯขอเลื่อนเวลาเริ่มดำเนินการของทั้ง 2 ช่องรายการ โดยขอเริ่มประกอบกิจการภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เนื่องจากบริษัทฯเป็นบริษัทในเครือบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เช่นเดียวกับบริษัท อาร์.เอส. เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ (ดิจิตอลทีวี) หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) ได้มีการวางแผนการตลาดเพื่อความเหมาะสมกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ช่องต่างๆ ที่อยู่ในเครืออาร์เอสทั้งหมด จึงอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนแผนให้สอดคล้อง เพื่อให้รายการมีคุณภาพมากที่สุด

     ต่อมาวันที่ 29 เมษายน 2557 สำนักงาน กสทช.ได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัทฯ ลงวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยบริษัทฯแจ้งขอเลื่อนเวลาเริ่มดำเนินการทั้ง 2 ช่องรายการ เป็นระยะเวลาอีก 60 วันนับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เนื่องจากบริษัทฯเป็นบริษัทในเครือบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เช่นเดียวกับบริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลดิจิตอลทีวี หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) บริษัทแจ้งว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนแผนการลงทุน แผนประกอบกิจการ เพื่อให้ช่องโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และทั้ง 2 ช่องรายการดังกล่าว สามารถผลิตเนื้อหารายการที่มีคุณภาพ

     เรื่องที่ 4 ที่ประชุม กสท. เห็นชอบหลักการ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการแบบประยุกต์ประเภทการสำรวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ... เตรียมเสนอที่ประชุมบอร์ด กสทช. พิจารณาต่อไป

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 4:18:47 PM)