ประธานกสทช.ต้อนรับเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลาดสื่อสาร พร้อมเชิญเยือน CRTC

พล อากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ให้การต้อนรับ นายนายฟิลิป คาลเวิร์ต เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ซึ่งได้เข้าคารวะและหารือในเรื่อง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี สภาพการแข่งขัน แนวโน้มทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อสาร โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของประเทศไทยและประเทศแคนาดา รวมทั้งหารือทั่วไปในเรื่องผลกระทบของการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

            นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เชิญประธาน กสทช. ไปเยือน The Canadian Radio-Television and Telecommunications หรือ CRTC ซึ่งเป็นองค์กรกำกับดูแลกิจการวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม ของประเทศแคนาดา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทองค์กรกำกับดูแลกิจการสื่อสาร

            ปัจจุบันประเทศไทยและแคนาดามีความสัมพันธ์อันดีมากว่า 50 ปี มีชาวแคนาดาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 190,000 คนต่อปี และใช้จ่ายคราวละประมาณ 49,000 บาท และจัดเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพ มีชาวแคนาดาอาศัยอยู่ในประเทศไทยประมาณ 10,000 คน โดยมีความพันธ์ทั้งในด้านการศึกษา วิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาในแคนาดากับสถาบันการศึกษาของไทย ขณะเดียวกันยังมีความสัมพันธ์ด้านการลงทุนโดยตรงจากแคนาดา ในไทยระหว่างปี 2549-2554 ที่ BOI อนุมัติมีจำนวนทั้งสิ้น 30 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 17,442.9 ล้านบาท โดยกิจการประเภทอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องไฟฟ้ามีมูลค่าการลงทุนสูงสุด ประมาณ 14,221.17 ล้านบาท

Download

  • Press_Release__กสทช-ต้อนรับท่านทูตแคนาดา.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/18/2016 2:26:09 PM)