၂၀၁၇ ခုနွစ္အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားခိုင္ခန္႔ေစရန္ကူညီမႈသည္ သန္းေပါင္း ၄၉၈၄ ေက်ာ္ၿပီး၊ ဒစ္ဂ်စ္ တယ္တီဗီြစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအျပဳသေဘာအခ်က္ျပမည္ဟု NTC ဥကၠ႒က ေမွ်ာ္လင့္၊

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ရုပ္သံႏွင့္အသံလြင့္လုပ္ငန္း၏လမ္းေၾကာင္းသစ္သည္ ပုဒ္မ ၄၄ အရ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေျမျပင္ရုပ္သံလိုင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား(ဒစ္ဂ်စ္တယ္ရုပ္ျမင္သံၾကား)ျမွင့္တင္မႈႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားအတြက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျပဌာန္းထားမႈႏွင့္လိုင္စင္ခေပးေခ်မႈကာလတိုးခ်ဲ႕မႈေရာ Must Carry ေၾကာညာခ်က္အရ  ကုန္က်စရိတ္ ၃ ႏွစ္ေထာက္ပံ့ေပးမႈတို႔သည္ ဤႏွစ္တြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားကုန္က် စရိတ္ေလွ်ာ့က်ေစၿပီး၊စက္မႈလုပ္ငန္းအတြင္းရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံလည္ပတ္မႈေငြ ဘတ္သန္းေပါင္း ၁၂၆၁၅ အထိ တိုး ျမွင့္လာမည္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တစ္ႏွစ္သာအတြက္ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံလည္ပတ္မႈေငြ ဘတ္သန္းေပါင္း ၄၉၈၄ အထိ တိုးျမွင့္ေစသည့္အတြက္ ခ်န္နယ္လိုင္းမ်ားသည္မိမိ၏လိုင္းတင္ဆက္မႈႏွင့္အေၾကာင္းအရာ(Contents) မ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အျပဳသေဘာဦးတည္ခ်က္ရွိသည္ဟု အမ်ိဳးသားဆိုင္ရာ အသံ လြင့္ လုပ္ငန္း၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ဒုဥကၠ႒ (ရုပ္သံလိုင္းဒုဥကၠ႒) ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းဥကၠ႒  ဗိုလ္မႉးႀကီးေဒါက္တာ နထီး ဆုကြန္းရတ္က ေျပာၾကားသည္၊

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ GDP တိုးတက္မႈႏွင့္ ျပည္သူလူထုစားသံုးမႈအလားအလာသည္အျပဳသေဘာေဆာင္ ေနသည့္အတြက္၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္သူလူထု၏စားသံုးမႈမ်ားလႈံ႔ေဆာ္ရန္ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈနွင့္ဝန္ ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ားသည္ရုပ္ျမင္သံၾကားလိုင္းေပၚေၾကာ္ျငာမႈမ်ားပိုမိုအသံုးျပဳလာမည္ကိုခန္႔မွန္းနိုင္သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ႀကီးမားေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအုပ္စုမွ ရုပ္ျမင္သံၾကားစက္မႈလုပ္ငန္း သို႔ရင္းႏွီး ျမႈပ္ႏွံမႈေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊(ဥပမာ - One တီဗီြခ်န္နယ္လ္ ၊Amarin တီဗီြခ်န္နယ္လ္) သည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ရုပ္ျမင္ သံၾကားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအား ဘ႑ာေရးစြမ္းအားပိုမိုခိုင္ၿမဲေစၿပီး၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားစက္မႈလုပ္ငန္း၊ အထူး သျဖင့္ ေၾကာ္ျငာေငြအသံုးစရိတ္သံုးစြဲမႈအား အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေစသည္။

 ယခုနွစ္တြင္ TV ကအေၾကာင္းအရာမ်ားၾကည့္ရႈရန္အင္တာနက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကြန္ယက္မ်ား သို႔မဟုတ္ OTT၊  အိမ္မွာေနၿပီးေဈးဝယ္မႈ (TV Home Shopping)ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မိုဘိုင္ (Mobile DTV) စသည့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားစက္မႈလုပ္ငန္းနွင့္ဆက္စပ္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားပိုမိုႀကီးထြားမည္၊ ျပည္သူလူ ထုက လက္ခံၾကည့္ရႈႏိုင္ေသာခ်န္နယ္၊အထူးသျဖင့္ အင္တာနက္ကြန္ယက္အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ တီဗီြအ ေၾကာင္းအရာမ်ားၾကည့္ရႈမႈပိုမိုမ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္၊ OTT ဝနေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုျမင့္မားႀကီးထြား ေစရန္အလားအလာရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားတင္ဆက္မႈတြင္အေရးပါသည့္ပလက္ေဖာင္း ျဖစ္လာၿပီး၊အခမဲ့တီဗီြႏွင့္အခေပးတီဗီြလုပ္ငန္းရွင္ႏွစ္မ်ဳိးလံုးကိုၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ေပးေသာရုပ္သံလိုင္းရံုး အတြက္စိန္ေခၚမႈအျဖစ္ျဖစ္ေစသျဖင့္သက္ဆိုင္ေသာသူမ်ားအားလိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေစရန္အလွ်င္စလိုျပဳျပင္ရမည္ျဖစ္သည္  ဟု NTC ဥကၠ႒ကေျပာၾကားသည္။

"လက္ရွိ အခမဲ့တီဗီြမ်ား၏ျဖစ္ရပ္တြင္ ရုပ္ျမင္သံၾကားထုတ္လြင့္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္အမ်ား ျပည္သူၾကည့္ရႈသူအားၾကည့္ရႈရာတြင္လြယ္ကူေစရန္အတြက္ အင္တာနက္ပလက္ေဖာင္း (Cross Platform) ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေပါင္းသင္းနိုင္သည္၊ အခေပးတီဗီြ၏ျဖစ္ရပ္မွာမူ ဆီေလ်ာ္ေသာ ေဈးနႈန္းျဖင့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားစိတ္ဝင္စားမႈရွိေစရန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္၊ ထို႔အျပင္အခမဲ့တီဗီြနွင့္OTT အၾကားႀကီးၾကပ္ရာတြင္ျခားနား ခ်က္ရွိေၾကာင္းကိုမရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ရွင္းလင္းမႈရွိေသာခြင့္ျပဳခ်က္ေမာ္ဒယ္ကိုဖန္တီးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း” NTC ဥကၠ႒ကေျပာၾကားသည္။
NTC ဥကၠ႒က အိမ္မွေဈးဝယ္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္း (Home Shopping)သည္ ယခုနွစ္အတြင္း တိုးတက္မႈနႈန္းျမင္ရပါလိမ့္မည္ဟုဆိုသည္၊ လုပ္ငန္းရွင္အသစ္မ်ားေဈးကြက္သုိ႔ပိုၿပီးစိတ္ဝင္စားလာသည္ကို ျမင္ရလိမ့္မည္၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ (Home Shopping) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္၊အခမဲ့တီဗီြႏွင့္ အခေပး တီဗီြမ်ားတြင္မိမိ၏ထုတ္ကုန္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေၾကာ္ျငာရန္ေရြးခ်ယ္လာသျဖင့္ရုပ္ျမင္သံၾကား လုပ္ငန္းရွင္အားအခ်ိန္ငွားရမ္းျခင္းမွဝင္ေငြဝင္ေငြရရွိေစသည္၊သို႔ေသာ္ ၾကည့္ရႈႀကီးၾကပ္ေသာအဖြဲ႔အစည္း၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းလည္း၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕မႈကိုေထာက္ပံ့ရန္ရွင္းလင္းေစရမည္။

ထို႔အျပင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မိုဘိုင္ (Mobile DTV) ေဈးကြက္လည္းစဥ္ဆက္မျပတ္တိုးခ်ဲ႕လွ်က္ရွိၿပီး၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၆ ခုႏွစ္အေတာအတြင္းတြင္ ေဈးကြက္သုိ႔မိုဘိုင္ဖုန္းသန္းေပါင္း ၁.၅၃ အထိေရာင္းခ်ႏိုင္သည္၊ မုိ ဘိုင္ဖုန္းေဈးကြက္တိုးတက္ႏႈန္းသည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည္၊ ဥပမာ- ေဈးကြက္တြင္အသံုးျပဳလိုသူတိုး ျမွင့္လာျခင္းႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္တီဗီြကြန္ယက္လိုင္း ေဒသအားလံုးနီးပါးအႏွံ႔တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္မႈတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာနွစ္မ်ားတြင္ရုပ္သံဆိုင္ရာစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္၊ ၿဂဳိလ္တုမွတီဗီြၾကည့္ၾကေသာထိုင္း လူမ်ဳိးအမ်ားဆံုးသည္ ၅၅% ျဖစ္ၿပီး၊ဒုတိယအမ်ားဆံုးမွာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္တီဗီြမွ ၃၀%၊ အနာေလာက္(analog) စနစ္မွ ၉%ႏွင့္  ေကဘယ္လ္ႀကဳိးမွ ၆%၊အနည္းဆံုးျဖစ္သည္ဟု NTC ဥကၠ႒ ကေျပာသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ မူရင္းခ်န္နယ္ၾကည့္ေသာသူမ်ား၏အခ်ဳိးအစားသည္ ေလွ်ာ့လာသည္၊ နဂို ဇန္နဝါရီ လ ၆၁.၁% မွ ၄၆.၈%သို႔ေလွ်ာ့ခ်လာသည္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ဒစ္ဂ်စ္တယ္အစီအစဥ္ၾကည့္သူႏွင့္ဆက္တိုက္ ဆန္႔က်င္လာသည္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၈.၉% မွ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၅၃.၂%အထိတျဖည္းျဖည္းတိုးျမွင့္လာသည္၊ ယခုအခ်ိန္ဒီဂ်စ္တယ္တီဗီကြန္ယက္တိုးခ်ဲ႕မႈသည္ ၉၁.၇% အထိ တစ္နိုင္ငံလံုးဖံုးလႊမ္းသည္။
 

ဖန်တီးသူ  -   (24-05-2017 11:48:18)