ผลการประชุมบอร์ดกระจายเสียง / กสทช. วันที่ 8 ธันวาคม 2557

ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) วันนี้ (8 ธันวาคม 2557) พิจารณาผลการดำเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ ของบริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) และกรมประชาสัมพันธ์ มีมติดังนี้
   ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นสมควรใช้มาตรการทางปกครองกับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องจากทั้ง 2 บริษัท ไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ โดยมีคำสั่งให้ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และกรมประชาสัมพันธ์ ดำเนินการตามเงื่อนไขฯ ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ กสท. มีมติ ซึ่งหากยังไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว กสท. จะใช้มาตรการปรับทางปกครอง ในอัตราวันละ 20,000 บาท ทั้งนี้ กสท. อาจพิจารณาใช้มาตรการลงโทษทางปกครองที่สูงขึ้น และให้ผู้ประกอบการทั้ง  2 ราย จัดทำมาตรการเยียวยาแก่ผู้ประกอบกิจการบริการโทรทัศน์ที่ใช้บริการโครงข่ายของตนเอง พร้อมความเห็นของผู้ใช้บริการโครงข่ายมายัง กสท. เพื่อทราบ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ กสท. มีมติ
    นอกจากนั้น ที่ประชุม กสท. ยังได้มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. แจ้งผู้ใช้บริการโครงข่ายของบริษัท     อสมท จำกัด (มหาชน) และกรมประชาสัมพันธ์ ทราบว่า ผู้ประกอบกิจการทั้ง 2 ราย ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการอนุญาต กรณีที่ผู้ใช้บริการได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขดังกล่าว อาจใช้สิทธิเรียกร้องความเสียหายตามสัญญาได้ ทั้งนี้ ที่ประชุม กสท. ยังได้ให้ทั้งบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และกรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบถึงสาเหตุของความล่าช้าด้วย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • Press-Release-081257-ผลการประชุมบอร์ดกระจายเสียง-กสทช-วันที่-8-ธันวาคม-2557.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 4:17:02 PM)