ผลการประชุม กทค. วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556

กทค. เห็นชอบจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่างสำนักงาน กสทช. ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบ ITU ศึกษาข้อดีข้อเสียการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และคลื่นความถี่ 900 MHz ทั้งในรูปแบบการจัดประมูลแยกหรือจัดประมูลพร้อมกันทั้ง 2 คลื่น หรือรูปแบบอื่น

            พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวว่า ผลการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 36/2556 ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556 ที่ประชุม กทค. ได้เห็นชอบในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งการทำความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคนี้จะนำไปสู่การจัดทำ MOU ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยที่มาความร่วมมือดังกล่าว เริ่มขึ้นจากการที่สำนักงาน กสทช. ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคมาโดยตลอด และมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

            ประธาน กทค. กล่าวถึงความคืบหน้าการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ว่า ที่ประชุม กทค. พิจารณาเห็นว่าขณะนี้มีแนวโน้มเรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่ร่วมกัน 1800 MHz โดยใช้คลื่นความถี่ร่วมกันทั้ง 2 คลื่นในเวลาเดียวกัน ในบางประเทศมีการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องเดียวสามารถใช้คลื่นความถี่ได้ทั้ง 2 คลื่น ถือเป็นการก้าวข้ามเทคโนโลยี LTE ไปสู่ LTE Advanced ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของเทคโนโลยี จากข้อมูลพบว่า ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่เริ่มใช้คลื่นความถี่ร่วมกัน และขณะนี้ประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย กำลังให้ความสนใจในเรื่องนี้อยู่ ในส่วนของ กทค. ก็ได้ให้ความสำคัญเรื่องดังกล่าว จึงให้นโยบายกับคณะผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ศึกษาถึงข้อดีข้อเสียของการจัดสรรคลื่นความถี่ 1800 MHz และคลื่นความถี่ 900 MHz ทั้งในรูปแบบการจัดประมูลแยกหรือจัดประมูลพร้อมกันทั้ง 2 คลื่น หรือรูปแบบอื่นๆ มาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อจัดทำหลักหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ต่อไป

            นาย ชัยยุทธ มังศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม(รท) กล่าวในเรื่องการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้เพิ่มเติมอีกว่า ตอนนี้เรื่องพิจารณารวมเป็นเรื่องที่มีข้อยุติแล้วทั้งหมด 72 เรื่อง โดยอีก 3 เรื่องที่เหลือกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาต่อไปอย่างเร็วที่สุด

Create by  - 2fellows  admin (3/18/2016 2:28:52 PM)