ผลการประชุม กสท. ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

     ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) วันที่ 27 ก.พ. 2560 มีมติให้มีหนังสือตักเตือนไปยังช่อง ไบรท์ ทีวี เนื่องจากรายการ 
“เล่นใหญ่ จัดใหญ่” ที่ออกอากาศทางช่อง ไบรท์ ทีวี มีการออกอากาศโดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ และมีการพูดถึงสรรพคุณ รวมทั้งช่องทางการสั่งซื้อ ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวถือเป็นการโฆษณาแฝง และเป็นการนำเสนอเนื้อหาที่ไม่ใช่รายการตามนิยามในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 กสท. จึงได้ให้สำนักงาน กสทช. ตักเตือนไปยังช่อง ไบรท์ ทีวี เพื่อให้ใช้ความระมัดระวังในการออกอากาศเนื้อหารายการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
     รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบให้ช่อง GMM 25 ปรับเปลี่ยนการจัดระดับความเหมาะสมของละครเรื่อง “ป่ากามเทพ” ออกอากาศในช่อง GMM 25 จากระดับ ท เป็นระดับ น13 เนื่องจากมีการนำเสนอฉากเกี่ยวกับกิริยาที่สื่อความหมายทางเพศที่ไม่เหมาะสม และหากนำมาออกอากาศซ้ำ (Rerun) ให้ตัดฉากที่ไม่เหมาะสมออก
พร้อมกันนี้ ที่ประชุม กสท. ยังมีมติคำสั่งทางปกครองให้พักใช้ใบอนุญาตสถานีวิทยุมายฮาร์ทเรดิโอ FM 100.00 MHz จังหวัดสงขลา เป็นเวลา 30 วัน เนื่องจากการออกอากาศผิดเงื่อนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการสาธารณะ และเป็นการกระทำผิดครั้งที่ 2 หลังจากเคยมีคำสั่งให้ระงับการออกอากาศโฆษณาไปแล้ว

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (2/28/2017 8:41:35 AM)