สำนักงาน กสทช. จับมือมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทีวีรัฐสภา และสมาคมคนหูหนวกฯ จัดรายการต้นแบบคนพิการ “พลเมือง D”

          นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 กล่าวว่า โทรทัศน์รัฐสภาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย จัดทำรายการเพื่อผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยิน และสื่อความหมาย โดยเป็นรายการแรกที่จัดทำขึ้นในชื่อรายการ “พลเมือง D” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (ช่อง 10) เพื่อช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยิน และสื่อความหมาย ได้มีโอกาสรับรู้พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

            น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. กล่าวว่า รายการพลเมือง D ถือเป็นต้นแบบรายการของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินและสื่อความหมาย ให้เข้าถึง รับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งโครงการต้นแบบบริการโทรทัศน์ได้จัดให้มีล่ามภาษามือเต็มจอ (Sign Language) พร้อมด้วยเสียง และคำบรรยาย เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินและสื่อความหมายมีความสนใจที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่น แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ที่ผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินและสื่อความหมายสามารถน้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าวมาปฏิบัติตามให้สามารถพึ่งตนเองได้และเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองต่อไป

          สำหรับรายการพลเมือง D มีนายวัชรินทร์ ชาลี พิธีกรคนหูหนวก และนางสาวภัทราวดี จินะมุสิ พิธีกรคนหูดี จะออกเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ เล่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จัดทำเป็นภาษามือเต็มจอ พร้อมด้วยเสียงพากย์ และคำบรรยาย ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 13.30 – 14.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (ช่อง10) ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการสาธารณะไม่หวังผลกำไรในทางธุรกิจ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
----

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (2/2/2017 11:27:21 AM)