วันนี้ (11 ส.ค. 58) สำนักงาน กสทช. เปิดเวทีจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์ประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ในส่วนกลาง จ.กรุงเทพฯ รับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป

    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (11 ส.ค. 2558) สำนักงาน กสทช. ได้เปิดเวทีเพื่อจัดให้การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 895 – 915 MHz/940 – 960 MHz และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล(International Mobile Telecommunications - IMT) ย่านความถี่ 895-915/940-960 MHz ในส่วนกลาง ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยจะเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป

    สำหรับคลื่นความถี่ 900 MHz ที่จะนำมาประมูลนั้น เป็นคลื่นที่หมดสัญญาสัมปทานระหว่างบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และคืนกลับมายัง กสทช. เพื่อนำไปประมูล ซึ่งไปตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2555) ที่ได้กำหนดกรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่นำคลื่นความถี่ไปให้ผู้อื่นประกอบกิจการโดยการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดย กสทช. แล้วให้คืนคลื่นความถี่เมื่อสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้น   ทั้งนี้ การประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz เป็นการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ โดยไม่ได้มีการจำกัดเทคโนโลยีในการประกอบกิจการ ผู้ที่ชนะการประมูลสามารถนำคลื่นไปให้บริการในเทคโนโลยีใดก็ได้ อีกทั้งการประมูลคลื่นความถี่ดังกล่าวเป็นไปเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการสื่อสารเพื่อรองรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล

    ก่อนหน้าที่จะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ สำนักงาน กสทช. ได้นำร่างประกาศทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. www.nbtc.go.th และได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไปได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฉบับนี้ด้วยการส่งเอกสารโดยตรง หรือผ่านช่องทางจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร ต่อสำนักงาน กสทช. มาตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. 2558 ที่ผ่านมา

    ในส่วนของประเด็นที่จะทำการรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ ได้แก่ 1.ขนาดของคลื่นความถี่ที่จะนำมาประมูล  2.วิธีการอนุญาต ความเหมาะสมของการใช้วิธีการประมูล ความเหมาะสมของกฎการประมูล ความเหมาะสมของเงื่อนไขกรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประมูลจำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนชุดคลื่นความถี่ที่จะนำมาอนุญาตให้ใช้  3.ราคาขั้นต่ำของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ แยกเป็น 11,260 ล้านบาท กรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประมูลมากกว่าจำนวนใบอนุญาต และ 16,080 ล้านบาท กรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประมูลน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนใบอนุญาต 4.กระบวนการอนุญาต  5.สิทธิ หน้าที่ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz 6.มาตรการจำกัดพฤติกรรมสมยอมในการเสนอราคาประมูล 7.ประเด็นอื่น ๆ

    นายฐากร กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. อยากให้ทุกๆ คนร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเพราะทุกความคิดเห็นมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์ประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สำหรับความคิดเห็นที่ได้รับในวันนี้สำนักงาน กสทช. จะนำไปรวบรวมกับความคิดเห็นที่มีผู้ให้ความเห็นต่อร่างประกาศฉบับดังกล่าวในทุกๆ ช่องทาง เพื่อนำไปปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์ประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งหลังจากการรับฟังความคิดเห็นในวันนี้แล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไปก็ยังคงสามารถแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฉบับนี้อีก โดยสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ที่สำนักงาน กสทช. กำหนดจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 31 ส.ค. 2558 ในส่วนภูมิภาคที่ จ.ขอนแก่น หรือด้วยวิธีการส่งเอกสารโดยตรง หรือผ่านช่องทางจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร ต่อสำนักงาน กสทช. ซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็นได้จนถึงวันที่ 6 ก.ย. 2558       

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 2:57:37 PM)