สทช. ผ่านงบประมาณประจำปี 2558 พร้อมแต่งตั้งอนุกรรมการเร่งรัดติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงาน กสทช.

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (17 ธ.ค. 57) ที่ประชุม กสทช. ได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. .... ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ให้ กสท. รับไปพิจารณาทบทวนเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนของข้อมูลใหม่ที่ได้จากการมีผู้มายื่นขอให้ทบทวนการพิจารณา (ร่าง) ประกาศฉบับนี้ใหม่  โดยสาระสำคัญของ (ร่าง) ประกาศฉบับนี้ เป็นการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น มีการกำหนดให้มีการจัดลำดับบริการโทรทัศน์โดยให้มีลำดับหมายเลขช่องสำหรับโทรทัศน์ประเภทสาธารณะและธุรกิจและรายการโทรทัศน์อื่นใดที่คณะกรรมการกำหนดไว้ใน 36 ลำดับแรกเป็นแบบเดียวกันในทุกช่องทาง ทั้งภาคพื้นดิน ดาวเทียม และเคเบิล และให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิกสามารถนำบริการโทรทัศน์จากหมวดหมู่บริการโทรทัศน์อื่น ๆ ตามประกาศ กสทช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี่มาจัดเรียงไว้ในลำดับที่ 37 ถึง 60 ทั้งนี้ร่างประกาศฉบับนี้ จะเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการโทรทัศน์ของประชาชนในฐานะผู้บริโภคสื่อ ให้ประชาชนสามารถจดจำช่องรายการที่เป็นบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปได้ง่ายลดความสับสนของหมายเลขช่องรายการต่างๆ
    และที่ประชุม กสทช. มีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 จำนวน 5,035.112 ล้านบาท ที่ผ่านความเห็นชอบจากอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ และคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณงบประมาณฯ ที่มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จำนวน 4 คนแล้ว โดยเงินงบประมาณดังกล่าวต่ำกว่ากรอบวงเงินที่ กสทช. เคยให้ความเห็นชอบไว้ จำนวน 5,297.476 ล้านบาท และต่ำกว่าประมาณการรายรับ ปี 2558 จำนวน 7,479.067 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ กสทช. มีเงินส่งคืนรัฐทันที จำนวน 2,443.955 ล้านบาท งบประมาณดังกล่าวประกอบด้วย 1.ค่าใช้จ่ายประจำ จำนวน 1,817.727 ล้านบาท  2.รายจ่ายที่ผูกพันข้ามปี จำนวน 1,161.302 ล้านบาท  3.รายจ่ายแผนงาน/โครงการใหม่ จำนวน 1,986.083 ล้านบาท 4.เงินจัดสรรเข้ากองทุน จำนวน 50 ล้านบาท  5.เงินงบกลางกรณีฉุกเฉินและจำเป็น จำนวน 20 ล้านบาท พร้อมกันนี้ ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงาน กสทช. เพื่อให้กระบวนการงบประมาณของสำนักงาน กสทช. มีการตรวจสอบ และมีมาตรการเร่งด่วนในการควบคุมและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยคณะอนุกรรมการชุดนี้จะมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นประธานอนุกรรมการ มีนายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ นายวรพล โสคติยานุรักษ์ และนายสมชาย แสวงการ เป็นอนุกรรมการ
    นอกจากนั้น ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือน การปรับฐานเงินเดือน และการกำหนดเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักงาน กสทช. โดยจะมีการเพิ่มฐานเงินเดือนให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการ และมีการลดเพดานเงินเดือนของผู้บริหาร ประกอบกับการกำหนดเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการส่วนจนถึงระดับรองเลขาธิการ ซึ่งการปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือนนี้ในอนาคตจะเป็นการจำกัดงบประมาณในส่วนของเงินเดือนในระยะยาว เนื่องจากเป็นการปรับลดกรอบเงินเดือนขั้นสูงลง
    และที่ประชุม กสทช.ได้มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช.เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ พ.ศ..... ให้นำไปจัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยสาระสำคัญร่างประกาศฉบับนี้คือการกำหนดมาตรการพื้นฐานกับผู้รับใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระดับชาติเป็นหลัก ผู้ให้บริการโครงข่าย ผู้ให้บริการแบบประยุกต์และผู้ได้รับการแบ่งเวลาให้ดำเนินการบางส่วน ให้จัดให้มีบริการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการและด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป  ด้วยการจัดให้มีสัดส่วนรายการสำหรับคนพิการ เช่น การอ่านหนังสือเต็มเวลา ล่ามภาษามือ คำบรรยายเป็นอักษรวิ่ง คำบรรยายเป็นเสียง ในรายการประเภทข่าวหรือสาระ
    และ ที่ประชุม กสทช. ได้พิจารณา เรื่อง การยื่นอุทธรณ์การสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปในรายการ “การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ปี 2014” ของบริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเมนท์ จำกัด โดยเห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้อยู่ในอำนาจของอนุกรรมการพิจารณาศึกษาการสนับสนุนให้ประชาชนได้รับชมฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ปี 2014 ที่ประชุมฯ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานฯ ไปตั้งคณะทำงานศึกษากรณีการยื่นอุทธรณ์ดังกล่าว

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 4:12:49 PM)