สำนักงาน กสทช. ขยายเวลาเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงรองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จาก 16 ม.ค. เป็น 30 ม.ค. 2558

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ขยายเวลาเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จากวันที่ 16 มกราคม 2558 เป็น 30 มกราคม 2558 ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงาน กสทช. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ในระหว่างเวลาราชการ (08.30 – 16.30) หรือ Download ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. http://www.nbtc.go.th
    ทั้งนี้ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ณ สำนักงาน กสทช. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5  อาคารอำนวยการ เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 และจะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สำหรับการคัดเลือก ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. http://www.nbtc.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-0151

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 3:32:03 PM)