สำนักงาน กสทช. ขอความร่วมมือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตตรวจสอบ พร้อมปิดกั้นข้อความที่ส่งผลต่อความขัดแย้งและก่อให้เกิดความไม่สงบของประเทศ

ตามที่กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ได้มีคำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยที่ 8/2557 เรื่อง ขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ล่าสุด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 น. สำนักงาน กสทช. เชิญผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ร่วมหารือ พร้อมด้วยผู้แทนจาก กอ.รส. เกี่ยวกับการขอความร่วมมือในตรวจสอบ และปิดกั้นเนื้อหาที่อาจส่งผลต่อความขัดแย้งและอาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย

         นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้เชิญผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ร่วมหารือ และขอความร่วมมือให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตช่วยตรวจสอบเนื้อหา และดำเนินการปิดกั้นเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง และอาจส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยในขณะนี้ โดยมี พ.อ.สุวัฒน์ ยศประกอบ และ พ.ท. สุประดิษฐ์ เปล่งฉวี ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือ กอ.รส. เข้าร่วมด้วย สำหรับการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. นั้น เบื้องต้นสำนักงาน กสทช. ได้ตั้งคณะทำงานของสำนักงาน กสทช. เพื่อตรวจสอบเนื้อหา และดำเนินการเรื่องนี้แล้ว

         ทั้งนี้หลังจากที่ได้มีการหารือกันเกี่ยวกับการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวมีข้อสรุปเบื้องต้นว่าได้มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที ซึ่งเป็นคณะทำงานที่แต่งตั้งโดย กอ.รส. ประสานงานกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยตรงหากตรวจพบเนื้อหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย และให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตดำเนินการเร่งปิดกั้นเนื้อหาดังกล่าวโดยจะต้องดำเนินการให้เร็วที่สุด และหากเกิดปัญหา หรือติดขัดเรื่องใดด้านการกำกับดูแลต้องการให้สำนักงาน กสทช. เข้ามาดำเนินการให้แจ้งให้สำนักงาน กสทช. ทราบ

         “สำนักงาน กสทช. ขอเรียนยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการขอความร่วมมือให้ช่วยตรวจสอบเนื้อหาที่อาจส่งผลกระทบกับความสงบเรียบร้อย มิได้เป็นการปิดกั้นสิทธิ และเสรีภาพในการเผยแพร่และสื่อสารใดๆ ทั้งสิ้น จะเป็นการปิดกั้นเฉพาะข้อความ หรือ เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่อาจส่งผลขัดต่อศีลธรรมอันดีงามตลอดจนส่งผลให้เกิดความขัดแย้งและอาจก่อให้เกิดความไม่สงบ และความมั่นคงภายในประเทศ” นายฐากรกล่าวทิ้งท้าย

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 3:44:26 PM)