လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊အိမ္ေစမ်ား၊ထိုင္းစတတ္အပ္(Startup)ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရွာေဖြေသာ “ServisHero” မိုဘိုင္းဖုန္း App “ITU Telecom World Awards 2016” ဆုရရွိ၊ ေအာ့ဖ္လိုင္းမွ အြန္လိုင္းဝန္ေဆာင္မႈသို႔ ျမွင့္တင္ျခင္း၊

Muang Thong Thani အင္း(မ္)ဖက္ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာတြင္ NBTC ရုပ္သံလိုင္းက က်င္းပေသာ ITU Telecom World 2016 ေနာက္ဆံုးေန႔ျပပြဲျဖစ္ရပ္မ်ား
တက္ေရာက္သည့္ ထူးခြ်န္ဆန္းသစ္တီထြင္မႈရွိေသာ SME ေပါင္း ၃၅ ဦးအား “ITU Telecom World Awards 2016” ဆုခ်ီးျမွင့္ေပးသည္၊ ဆုအႏိုင္ရရွိေသာကုမၸဏီမွာ "ServisHero" နာမည္ရွိ မိုဘိုင္းဖုန္း App ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီလီမိတက္ျဖစ္သည္၊ အဆိုပါ App သည္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ကန္ထရိုက္တာမ်ား၊ အိမ္ေစမ်ား၊ ထိုင္း စတတ္အပ္(Startup)ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရွာေဖြေသာလုပ္ငန္းသံုးပရိုဂရမ္ (Application) ျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ဝန္ေဆာင္မႈစတင္ဖြင့္သည္၊မေလးရွားနွင့္စကၤာပူႏိုင္ငံမွအေျခခံစတင္သည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး၊ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈတိုးခ်ဲ႕လာသည္။

ပစၥုပၸန္တြင္ ServisHero App မွတဆင့္ဝန္ေဆာင္မႈသံုးေသာ အလုပ္အကိုင္ကုမၸဏီေပါင္း ၃၆ ကုမၸဏီရွိသည္၊ ဥပမာ- အိမ္ေစမ်ား၊ အဲကြန္းျပင္သူမ်ား၊အေထြေထြကန္ထရိုက္တာမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ အဓိက လုပ္ငန္းအခ်ိန္မ်ား၏ျပင္ပခ်ိန္တြင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာအေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္၊ အဆိုပါ App က ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈေတာင္းဆိုသူအၾကားေတြ႔ဆံုရန္အြန္လိုင္းမွအလုပ္တြဲေပးသည္။ ဝန္ ေဆာင္မႈ ေပးသူသည္မွတ္ပံုတင္ရန္၊ ကုမၸဏီတြင္မွတ္တမ္းမႈျပဳလုပ္ထားရန္ ၊ေယာင္ေဆာင္မႈ၊ သို႔မဟုတ္ လိမ္လည္မႈ၊ ရာဇဝတ္မႈ မ်ားကာကြယ္ရန္၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသံုးရမည္၊

အဆိုပါကုမၸဏီသည္ မတ္လပိုင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံ၌ဖြင္ခဲ့သည္၊ ဤ app မွတဆင့္ အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈေပါင္း သံုးေသာင္းေက်ာ္ဝန္ေဆာင္မႈသံုးျပဳခဲ့ၿပီး၊ ဘတ္ေငြသန္း ၂၀ ေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိသည္၊ ကုမၸဏီတည္ေထာင္ကတည္းကစၿပီး၊ႀကီးထြားမႈနႈန္းအဆ 20 အထိတိုးျမွင့္သည္၊ အမ်ား ဆံုးဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွာအိမ္ေစမ်ားႏွင့္အေထြေထြကန္ထရိုက္တာမ်ားျဖစ္သည္ ဤ app မွတဆင့္ ဝန္ထမ္း ၁၀ ဦးသာအလုပ္လုပ္ေသာ အဆိုပါကုမၸဏီသည္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္အ လုပ္ခန္႔သူ ေပါင္း တစ္သိန္းအထိ app ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳမည္ဟုရည္မွန္းထားသည္၊ထို႔အျပင္ ယခုဘန္ေကာက္ ႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္အနီးအနားမွစ၍ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈေတာင္းဆိုသူမ်ားကို ခ်ိန္းမိုင္ခရိုင္၊ ဖူးခက္ႏွင့္ ေခါင္ကဲန္ခရိုင္၊ဟိုဟင္ၿမဳိ႕နယ္၊ပရာခ်ဳပ္ခီရီခန္ခရိုင္မ်ားသို႔တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဒီပလိုမာလက္မွတ္ တက္ေရာက္လက္ခံေသာအျခားကုမၸဏီနွစ္ခုရွိသည္၊ Claim Di (ခလိမ္းဒီ) app ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ၊ အာမခံ ကုမၸဏီဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုၾကားေနခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္  Anywhere 2 Go ကုမၸဏီ လီမိတက္ျဖစ္ၿပီး၊ အကယ္၍ကားတိုက္မႈကဲ့သို႔ေသာမေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားျဖစ္လာလွ်င္၊စမတ္ဖုန္း မွ တဆင့္မေတာ္တဆျဖစ္မႈဓါတ္ပံုမ်ားကို app မွတဆင့္တိုက္ရိုက္ရိုက္ယူၿပီး၊ အာမခံကုမၸဏီမ်ားသို႔အခ်က္ အလက္မ်ားပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္၊ ပစၥုပၸန္တြင္ အာမခံကုမၸဏီေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ဝန္ေဆာင္မႈသို႔ ပါဝင္ ေဆာင္ ရြက္ၾကသည္၊ထို႔အျပင္ Claim Di (ခလိမ္းဒီ)သည္ မေတာ္တဆျဖစ္ေသာေနရာသို႔ အာမခံတာ ဝန္ခံ ဝန္ထမ္း မ်ားျဖစ္ေသာ၊ အခ်ိန္ပိုဝန္ထမ္းအျဖစ္ခန္႔ထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္တကၠစီ၊ စာရြက္စာတမ္း ပို႔ဝန္ထမ္း (messenger)မ်ား ပို႔ေပး၍ေဆာင္ရြက္ေစသည္၊အဆိုပါဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အာမခံကုမၸဏီဝန္ထမ္းကဲ့သို႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ေလ့က်င့္မႈေပးထားသည္။

အျခားဆန္ကာတင္ဝင္ေသာကုမၸဏီမွာ ပရိုထြဳိင္း ကုမၸဏီ လီမိတက္ (Pro -toys Co.,LTD)၊ ကင္မ ရာအေရအတြက္ကန္ပသတ္မႈမရွိသည့္တိက်ျပတ္သားမႈစနစ္၊မွန္ကန္မႈျမင့္မားမႈကိုရိုက္ကူးေစႏိုင္ေသာဝန္ ေဆာင္မႈကိုေပးႏိုင္သည့္ Production House ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္း content ထုတ္လုပ္စီး ပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္မႈနည္းပါးေနေသးသည့္ ရိုက္ကူးမႈစတိုင္လ္ အသစ္ျဖစ္  သည္၊

ဖန်တီးသူ  -   (24-05-2017 15:19:35)