สำนักงาน กสทช. จัดการอบรมพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะด้านเทคนิคทีวีดิจิตอล”

 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 สำนักงาน กสทช. จัดการอบรมพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะด้านเทคนิคทีวีดิจิตอล”เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลให้แก่ช่างเทคนิค ผู้ติดตั้งกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล (Set Top Box) รวมถึงคณาจารย์และนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษา ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากร นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง โดยมี กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ เป็นครั้งแรก  ณ ห้องสิงห์ขร โรงแรมประจวบแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 100 คน
     การจัดอบรมในครั้งนี้ ภาคเช้าได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. พสุ แก้วปลั่ง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายสุภัทรสิทธิ์ สวนสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูงจากสำนักงาน กสทช. มาให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงข่ายและสัญญาณดิจิตอลทีวี รวมถึงข้อกำหนดเฉพาะของกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลและการใช้งาน  สำหรับภาคบ่ายมุ่งเน้นการบรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การติดตั้งกล่อง DVB-T2 พร้อมทั้งเรียนรู้สายอากาศ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการติดตั้งและการแก้ไขปัญหาสัญญาณ โดยคุณนิวัฒน์ ชื่นตา วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคโทรทัศน์
     สำนักงาน กสทช. เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะด้านเทคนิคทีวีดิจิตอล จึงวางแผนที่จะจัดอบรมให้แก่ช่างเทคนิคและผู้ติดตั้งกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล รวมถึงคณาจารย์และนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2558 รวมทั้งสิ้น 7 จังหวัด ได้แก่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.เชียงใหม่  จ.ขอนแก่น จ.อุบลราชธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.นครสวรรค์ และ จ.ระยอง และกำลังมีแผนการจัดเพิ่มเติมอีกหลายจังหวัดเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 3:47:57 PM)