สำนักงาน กสทช. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์ประมูล 4G คลื่นความถี่ 1800 MHz เริ่มครั้งแรกที่ จ.เชียงใหม่ ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างคึกคัก

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (27 ก.ค. 2558) สำนักงาน กสทช. เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz และ ร่างประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ย่านความถี่ 1710-1785/1805-1880 MHz หรือ ร่างหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ที่จะเปิดประมูลในวันที่ 11 พ.ย. 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ โดยจะเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งได้รับความสนใจของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชนจำนวนมาก

    สำหรับประเด็นที่จะทำการรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ ได้แก่ 1.ขนาดของคลื่นความถี่ที่จะนำมาประมูล    2.วิธีการอนุญาต ความเหมาะสมของการใช้วิธีการประมูล ความเหมาะสมของกฎการประมูล ความเหมาะสมของเงื่อนไขกรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประมูลจำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนชุดคลื่นความถี่ที่จะนำมาอนุญาตให้ใช้     3.ราคาขั้นต่ำของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ แยกเป็น 13,920 ล้านบาท กรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประมูลมากกว่าจำนวนใบอนุญาต และ 19,890 ล้านบาท กรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประมูลน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนใบอนุญาต     4.กระบวนการอนุญาต 5.สิทธิ หน้าที่ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz 6.มาตรการจำกัดพฤติกรรมสมยอมในการเสนอราคาประมูล 7.ประเด็นอื่น ๆ

    นายฐากร กล่าวว่า ความคิดเห็นที่ได้รับในวันนี้สำนักงาน กสทช. จะนำไปรวบรวมกับความคิดเห็นที่มีผู้ให้ความเห็นต่อร่างประกาศฉบับดังกล่าวในทุกๆ ช่องทาง เพื่อนำไปปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์ประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไปยังคงสามารถแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฉบับนี้ได้โดยการส่งเอกสารโดยตรง หรือผ่านช่องทางจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร ต่อสำนักงาน กสทช. ไปจนถึงวันที่ 17 ส.ค. 2558 หรือจะเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ที่สำนักงาน กสทช. กำหนดจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 3 ส.ค. 2558 ในส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร

    ทุกความคิดเห็นมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์ประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สำนักงาน กสทช. มั่นใจว่าการดำเนินการต่างๆ ของสำนักงาน กสทช. นั้นเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ เรามีความพร้อมเต็มที่ในการจัดการประมูลคลื่นความถี่ในครั้งนี้

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 3:20:57 PM)