สำนักงาน กสทช. ตั้งคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์ประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้

    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2560 ได้จัดตั้งคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 885-895 / 930-940 MHz และย่าน 1740-1785 / 1835-1880 MHz ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ โดยมีเลขาธิการ กสทช. เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีการเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ระหว่างวันที่ 1-17 พ.ย. 2560 เพื่อนำร่างหลักเกณฑ์ฯไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะประมาณวันที่ 23-31 ธ.ค. 2560 แล้วนำข้อสรุปจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเสนอกลับต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ และ กสทช. อีกครั้ง

     สำหรับระยะเวลาที่จะมีการเปิดประมูลคลื่นความถี่ในย่านดังกล่าวเมื่อใดนั้น สำนักงาน กสทช. จะนำเรียนอีกครั้ง แต่การดำเนินการออกใบอนุญาตจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2561 ก่อนสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลงในเดือน ก.ย. 2561 เพื่อให้ประชาชนโอนย้ายเลขหมายดังกล่าวตามความเหมาะสมต่อไป

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (10/10/2017 12:56:53 PM)