สำนักงาน กสทช. นำส่งรายได้จากสถานีวิทยุ ๑ ปณ 292.32 ล้านบาท ให้กระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ได้นำส่งรายได้จากสถานีวิทยุ ๑ ปณ จำนวน 292,320,361.36 บาท ซึ่งเป็นรายได้ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2547 ถึง 31 ธ.ค. 2555 พร้อมด้วยดอกเบี้ย ให้กระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามพ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 65 (2) วรรคหนึ่งและวรรคสอง ที่กำหนดให้รายได้หรือผลประโยชน์อันได้มาจากการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ตาม (1) และ (2) เมื่อได้หักรายจ่ายสำหรับการดำเนินงานอ่างมีประสิทธิภาพของสำนักงาน กสทช. ค่าภาระต่างๆ ที่จำเป็น เงินที่จัดสรรเพื่อสมทบกองทุนตามมาตรา 52 และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติเหลือเท่าใดให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/10/2016 4:42:05 PM)