สำนักงาน กสทช. นำเงินเหลือจ่ายประจำปี 2559 จำนวน 3,651 ล้านบาท ส่งรัฐเพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน

     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้คำนวณเงินเหลือจ่ายประจำปี 2559 ตามมาตรา 65(2) ของ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ปรากฏว่า มีเงินเหลือจ่ายก่อนได้รับการตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จำนวน 3,651,258,953.82 บาท ในเบื้องต้นสำนักงาน กสทช. จะนำเงินบางส่วนจำนวน 2,000 ล้านบาท ส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน สำหรับเงินเหลือจ่ายส่วนที่เหลือ     อยู่ระหว่างการฝากธนาคาร จะครบกำหนดในวันที่ 13 มี.ค. 2560 สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการนำส่งพร้อมดอกเบี้ยโดยเร็วต่อไป โดยเงินที่จะนำส่งดังกล่าวรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่าจำนวนเงิน 3,651,258,953.82 บาท

     ทั้งนี้ การนำเงินส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินของสำนักงาน กสทช. ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตาม มาตรา 65 (2) วรรคหนึ่งและวรรคสอง ของพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ที่กำหนดให้รายได้หรือผลประโยชน์อันได้มาจากการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ตาม (1) และ (2) เมื่อหักรายจ่ายสำหรับการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของสำนักงาน กสทช. ค่าภาระต่างๆ ที่จำเป็น เงินที่จัดสรรเพื่อสมทบกองทุนตามมาตรา 52 และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ เหลือเท่าใดให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (2/8/2017 1:48:26 PM)