สำนักงาน กสทช. พร้อมเปิดให้ยื่นแบบคำขอใบอนุญาตฯ ดิจิตอลทีวีประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ วันที่ 28-29 ต.ค. 56

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (ศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556) สำนักงาน กสทช. ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดให้ยื่นแบบคำขอใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2556 ทั้งในด้านขั้นตอนการดำเนินการ และสถานที่   โดยจะใช้อาคารหอประชุมชั้น 2 เป็นสถานที่ดำเนินการ โดยได้จัดสถานที่และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับวันดังกล่าวไว้เรียบร้อย  รวมถึงได้มีการซักซ้อมขั้นตอนต่างๆ เหมือนที่จะเปิดให้ยื่นแบบคำขอใบอนุญาตฯ ในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2556 เพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการ ทดสอบอุปกรณ์ และเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายแล้ว

     นายฐากร กล่าวว่า ในวันนี้จะทำการซักซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนดำเนินการจริงในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2556 ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน  เริ่มจากขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ จะต้องนำใบเสร็จรับเงินค่าเอกสารการประมูลมาแสดงกับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายชื่อและหมวดหมู่จากฐานข้อมูลการจำหน่ายเอกสารการประมูล และจัดทำใบนำคำขอรับใบอนุญาตฯ พร้อมใบตรวจรับคำขอและเอกสาร (Checklist) ขั้นตอนนี้ที่สำคัญคือชื่อผู้ยื่นคำขอและหมวดหมู่ที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต้องตรงกับใบเสร็จรับเงินค่าเอกสารการประมูล ขั้นตอนที่ 2 การตรวจรับคำขอ  ผู้ยื่นคำขอฯ นำคำขอพร้อมเอกสารประกอบจำนวน 7 ชุด ประกอบด้วย ต้นฉบับ     1 ชุด สำเนา 5 ชุด และสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด ยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจสอบคำขอและเอกสาร  ขั้นตอนที่ 3 การวางหลักประกัน ผู้ยื่นคำขอจะต้องนำเงินหลักประกัน ร้อยละ 10 ของราคาขั้นต่ำการประมูลของหมวดหมู่ที่ยื่นขอรับใบอนุญาต เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจรับแล้วจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า คาดว่าในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ (28 ตุลาคม 2556) ซึ่งเป็นวันแรกที่จะเปิดให้ให้ยื่นแบบคำขอใบอนุญาตฯ จะมีบริษัทฯ ที่ซื้อแบบคำขอไปมายื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตฯ จำนวนมาก และวันนี้เราได้นำสื่อมวลชนมาร่วมสังเกตการณ์ความพร้อมในทุกขั้นตอน  เพื่อเป็นยืนยันความมั่นใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • สำนักงาน-กสทช-พร้อมเปิดให้ยื่นแบบคำขอใบอนุญาต-ดิจิตอลทีวี-ในวันที่-28_29-ต-ค-56.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/18/2016 2:03:34 PM)