สำนักงาน กสทช. ร่วมมือกับ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และมูลนิธิคนตาบอดไทย สนับสนุนโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย และโครงการจัดให้มีบริการข้อมูลข่าวสารระบบเดซีผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้กลุ่มคนพิการสามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเช่นเดียวกับคนปกติได้

วันนี้ (10 ตุลาคม 2556) พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย และโครงการจัดให้มีบริการข้อมูลข่าวสารระบบเดซีผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โดยศาตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และมูลนิธิคนตาบอดไทย โดย นายวิรัช ศรีตุลานนท์ ประธานมูลนิธิคนตาบอดไทย ตามลำดับ ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งได้กำหนดให้ ดำเนินการจัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมเฉพาะทางสำหรับคนพิการ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 แสนคน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เช่นคนปกติทั่วไป

            ความร่วมมือดังกล่าว สืบเนื่องจาก สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จัดทำโครงการนำร่องศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูด หรือ TTRS โดยมีเนคเทคร่วมเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูดสามารถติดต่อสื่อสารกับคนปกติทั่วไปได้ ผ่านบริการต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.ttrs.or.th ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้บริการ เช่นเดียวกับโครงการจัดให้มีบริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดซีผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติและอินเทอร์เน็ต ที่ได้ดำเนินการร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งมีคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ เข้าใช้งานในปัจจุบันประมาณ 140,000 ครั้งต่อเดือน โดยมีช่องทางในการเข้าถึงบริการผ่านหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ หมายเลข 1414 และ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.open2read.com

            โดยทั้ง 2 โครงการดังกล่าว จะดำเนินการปรับปรุงระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งพัฒนาระบบใหม่ๆ เพิ่มเติม เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง

Create by  - 2fellows  admin (3/18/2016 2:27:14 PM)