สำนักงาน กสทช. ลงพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช และพื้นที่ใกล้เคียง ออกตรวจสัญญาณการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ พร้อมร่วมกับ AIS DTAC TRUE และ TOT รวมพลังบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม ยา และสิ่งของที่จำเป็นจำนวน 1,500 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้

     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในบริเวณพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม และบริเวณใกล้เคียง เพื่อทราบสถานะและประสิทธิภาพของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมทั้งเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับแก้ไขกรณีพบโครงข่ายหรือสัญญาณให้บริการขัดข้อง พร้อมกันนี้สำนักงานฯ ได้ร่วมกับ AIS DTAC TRUE และ TOT รวมพลังบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม ยา และสิ่งของจำเป็น จำนวน 1,500 ชุด นำไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันดังกล่าวด้วย
     นายฐากร กล่าวว่า สำหรับความช่วยเหลือในพื้นที่ประสบอุทกภัยขณะนี้ สำนักงาน กสทช. ภาค 4 ได้ตั้งศูนย์อำนวยการด้านการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมทั้ง 5 เขต ได้แก่ เขต 4 สงขลา เขต 11 ภูเก็ต เขต 12 นครศรีธรรมราช เขต 13 ระนอง และเขต 14 ชุมพร พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์สื่อสารแก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมและใกล้เคียง และประสานกับโอเปอเรเตอร์ทุกค่ายในการซ่อมแซมระบบสัญญาณโทรศัพท์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทางด้านศูนย์สายลมของสำนักงาน กสทช. ก็ได้ร่วมกับสำนักงาน กสทช. ภาค 4 และสำนักงาน กสทช. เขต 13 ร่วมเฝ้าระวังคอยให้ความช่วยเหลือ พร้อมเป็นแม่ข่ายในการติดต่อสื่อสารและประสานงานให้กับสมาคมวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่ประสบสาธารณภัยในการให้ความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
------------

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (1/16/2017 7:27:59 AM)