สำนักงาน กสทช. เปิดซองข้อเสนอทางด้านการเงินและซองเสนอราคาด้านการเงินในการประกวดราคาโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และจัดให้มีบริการโทรศัพท์สาธารณะโดยทั่วถึง ใน 2 จังหวัดนำร่อง (พิษณุโลก – หนองคาย) แล้ว

วันนี้ (8 พ.ค. 2557) คณะกรรมการพิจาณาผลการประกวดราคา โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและโทรศัพท์สาธารณะโดยทั่วถึง จ.พิษณุโลก และจ.หนองคาย ภายใต้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2556 ของโครงการขยายโครงข่ายการให้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต อย่างทั่วถึง ด้วยวิธีการประกวดราคา ใน 2 จังหวัดนำร่อง ได้เปิดซองข้อเสนอทางด้าน การเงินและซองข้อเสนอทางด้านราคาในโครงการ 4 โครงการ คือ
    1.โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ.พิษณุโลก ภายใต้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2556 ของโครงการขยายโครงข่ายการให้ บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการประกวดราคาใน 2 จังหวัดนำร่อง  
    2.โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ.หนองคายภายใต้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2556 ของโครงการขยายโครงข่ายการให้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการประกวดราคาใน 2 จังหวัดนำร่อง  
    3.โครงการจัดให้มีบริการโทรศัพท์สาธารณะโดยทั่วถึงด้วยวิธีการประกวดราคา จ.พิษณุโลก ภายใต้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2556 ของโครงการขยายโครงข่ายการให้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการประกวดราคา ใน 2 จังหวัดนำร่อง
    4.โครงการจัดให้มีบริการโทรศัพท์สาธารณะโดยทั่วถึงด้วยวิธีการประกวดราคา จ.หนองคาย ภายใต้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2556 ของโครงการขยายโครงข่ายการให้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการประกวดราคา ใน 2 จังหวัดนำร่อง ของผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคและข้อเสนออื่นๆ และได้รับการคัดเลือกเพื่อเปิดซองข้อเสนอทางด้านการเงินและซองข้อเสนอทางด้านราคา ที่ได้มีการประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. ไปแล้วก่อนหน้านี้  ได้ราคาของแต่ละโครงการ ดังนี้
    1.โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ.พิษณุโลก ภายใต้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2556 ของโครงการขยายโครงข่ายการให้ บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการประกวดราคา ใน 2 จังหวัดนำร่อง ได้ราคาที่เสนอมาจากต่ำสุดไปสูงสุดตามลำดับ ดังนี้ 275,401,682.50 บาท 278,500,000 บาท และ 282,480,000 บาท
    2.โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ.หนองคาย ภายใต้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2556 ของโครงการขยายโครงข่ายการให้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการประกวดราคา ใน 2 จังหวัดนำร่อง ได้ราคาที่เสนอมาจากต่ำสุดไปสูงสุดตามลำดับ ดังนี้ 119,674,845.50 บาท 120,490,000 บาท 122,515,000 บาท และ 733,589,495 บาท
    3.โครงการจัดให้มีบริการโทรศัพท์สาธารณะโดยทั่วถึงด้วยวิธีการประกวดราคา จ.พิษณุโลก ภายใต้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2556 ของโครงการขยายโครงข่ายการให้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการประกวดราคา ใน 2 จังหวัดนำร่อง ได้ราคาที่เสนอมาจาก ต่ำสุดไปสูงสุดตามลำดับ ดังนี้ 30,845,799.50 บาท และ 31,200,000 บาท
    4.โครงการจัดให้มีบริการโทรศัพท์สาธารณะโดยทั่วถึงด้วยวิธีการประกวดราคา จ.หนองคาย ภายใต้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2556 ของโครงการขยายโครงข่ายการให้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการประกวดราคา ใน 2 จังหวัดนำร่อง ได้ราคาที่เสนอมาจากต่ำสุดไปสูงสุดตามลำดับ ดังนี้ 3,632,489.50 บาท 3,650,000 บาท และ 7,624,285 บาท
ขั้นตอนหลังจากนี้ คณะกรรมการพิจาณาผลการประกวดราคาฯ จะได้ทำการพิจารณาข้อเสนอทางด้านการเงินและซองข้อเสนอทางด้านราคาของทั้ง 4 โครงการ ก่อนนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาหาผู้ชนะการประกวดราคา เพื่อเป็นผู้ดำเนินการในโครงการทั้ง 4 โครงการต่อไป


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 4:01:44 PM)