สำนักงาน กสทช. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์ประมูล 4G คลื่นความถี่ 1800 MHz แล้วตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2558 โดยประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้จนถึงวันที่ 17 ส.ค. 2558

 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันพรุ่งนี้ (18 ก.ค. 2558) จะเป็นวันแรกของการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz และ ร่างประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ย่านความถี่ 1710-1785/1805-1880 MHz หรือ ร่างหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ที่จะเปิดประมูลในวันที่ 11 พ.ย. 2558 โดยสำนักงาน กสทช. จะได้นำร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวประกาศลงบนเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. www.nbtc.go.th เพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฉบับนี้ได้โดยการส่งเอกสารโดยตรง หรือผ่านช่องทางจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร ต่อสำนักงาน กสทช. ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2558 จนถึงวันที่ 17 ส.ค. 2558 หรือเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ที่สำนักงาน กสทช. กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 ก.ค. 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และวันที่ 3 ส.ค. 2558 ในส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร

          นายฐากร กล่าวว่า สำหรับประเด็นที่จะทำการรับฟังความคิดเห็น ได้แก่ 1.ขนาดของคลื่นความถี่ที่จะนำมาประมูล 2.วิธีการอนุญาต ความเหมาะสมของการใช้วิธีการประมูล ความเหมาะสมของกฎการประมูล ความเหมาะสมของเงื่อนไขกรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประมูลจำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนชุดคลื่นความถี่ที่จะนำมาอนุญาตให้ใช้ 3.ราคาขั้นต่ำของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ แยกเป็น 13,920 ล้านบาท กรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประมูลมากกว่าจำนวนใบอนุญาต และ 19,890 ล้านบาท กรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประมูลน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนใบอนุญาต 4.กระบวนการอนุญาต 5.สิทธิ หน้าที่ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz     6.มาตรการจำกัดพฤติกรรมสมยอมในการเสนอราคาประมูล 7.ประเด็นอื่น ๆ

          อยากให้มาช่วยกันแสดงความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อทำให้ร่างหลักเกณฑ์ประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สำหรับการดำเนินการต่างๆ ของสำนักงาน กสทช. นั้นเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ เราพร้อมเต็มที่ในการจัดการประมูลคลื่นความถี่ในครั้งนี้

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 3:28:05 PM)