สำนักงาน กสทช. เปิดให้ยื่นแบบคำขอใบอนุญาตฯ ดิจิตอลทีวี ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ เป็นวันแรก ครึ่งวันเช้า มีผู้สนใจเข้ายื่นแบบคำขอฯ จำนวน 13 บริษัท 15 แบบคำขอฯ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (จันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556) สำนักงาน กสทช. ได้เปิดให้ยื่นแบบคำขอใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ     เป็นวันแรก ณ อาคารหอประชุมชั้น 2  สำนักงาน กสทช. ซอยพหลโยธิน 8 
  โดยในช่วงระหว่างเวลา 09.30-11.00 น.ของวันนี้ มีผู้สนใจเข้ายื่นแบบคำขอฯ แล้วจำนวน 13 บริษัท 15 แบบคำขอฯ คิดเป็นวงเงินหลักประกันทั้งสิ้น 797 ล้านบาท  แบ่งเป็น             
     1.หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว มีผู้ยื่นแบบคำขอฯ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เนชั่น คิดส์ จำกัด และบริษัท โรสมีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
     2. หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ มีผู้ยื่นแบบคำขอฯ จำนวน 4 บริษัท ได้แก่   บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด  บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด  บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด และบริษัท 3เอ. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
     3.หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (ทั่วไป SD) มีผู้ยื่นแบบคำขอฯ จำนวน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด  บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด  บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด และบริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
     4. หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (ทั่วไป HD) มีผู้ยื่นแบบคำขอฯ จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด และบริษัท พี เอ็ม กรุ๊ป จำกัด
     นายฐากร กล่าวว่า ณ เวลา 11.00 นี้ มีบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบเอกสารแล้ว 3 บริษัท ส่วนบริษัทที่เหลือ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของการตรวจสอบเอกสารเนื่องจาก    มีเอกสารที่ต้องตรวจเป็นจำนวนมากและต้องดำเนินการโดยละเอียดรอบคอบ โดยทางสำนักงาน กสทช. จะเปิดให้ยื่นแบบคำขอฯ 2 วัน คือในวันที่ 28-29 ต.ค.56 และเปิดให้ รับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 9.00 น. เริ่มยื่นคำขอตั้งแต่เวลา 9.30-16.00 น. ซึ่งประกอบไปด้วย    3 ขั้นตอน เริ่มจากขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ จะต้อง นำใบเสร็จรับเงินค่าเอกสารการประมูลมาแสดงกับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายชื่อ และหมวดหมู่จากฐานข้อมูลการจำหน่ายเอกสารการประมูล และจัดทำใบนำคำ          ขอรับใบอนุญาตฯ พร้อมใบตรวจรับคำขอและเอกสาร (Checklist) ขั้นตอนนี้ที่สำคัญคือ ชื่อผู้ยื่นคำขอและหมวดหมู่ที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต้องตรงกับใบเสร็จรับเงินค่าเอกสาร การประมูล ขั้นตอนที่ 2 การตรวจรับคำขอ  ผู้ยื่นคำขอฯ นำคำขอพร้อมเอกสารประกอบจำนวน 7 ชุด ประกอบด้วย ต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 5 ชุด และสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด    ยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจสอบคำขอและเอกสาร ขั้นตอนที่ 3 การวางหลักประกัน ผู้ยื่นคำขอจะต้องนำเงินหลักประกัน ร้อยละ 10 ของราคาขั้นต่ำในแต่ละหมวดหมู่ ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งจะตรวจรับและจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน 
     ทั้งนี้การวางหลักประกันในหมวดเด็ก เยาวชน และครอบครัว ราคาขั้นต่ำ 140 ล้านบาท วางหลักประกัน 14 ล้านบาท หมวดข่าวสารและสาระ ราคาขั้นต่ำ           220 ล้านบาท วางหลักประกัน 22 ล้านบาท หมวดทั่วไปความคมชัดปกติ ราคาขั้นต่ำ 380 ล้านบาท วางหลักประกัน 38 ล้านบาท หมวดทั่วไปความคมชัดสูง ราคาขั้นต่ำ 1,510 ล้านบาท วางหลักประกัน 151 ล้านบาท ซึ่งสำนักงาน กสทช. จะคืนหลักประกัน    แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต ที่ไม่ชนะการประมูลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการประมูล 
     นายฐากร ได้กล่าวย้ำอีกว่า เมื่อยื่นคำขอแล้ว ผู้ยื่นคำขอมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ  ตามมาตรการรักษาความเป็นธรรม ห้ามติดต่อสื่อสารกับผู้ยื่นคำขอรายอื่นๆอันเกี่ยวเนื่องกับ   การประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ จนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการประมูล โดยการประกาศและรับรองรายชื่อผู้ชนะการประมูล (Silence Period)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • สำนักงาน-กสทช-เปิดยื่นแบบคำขอใบอนุญาต-ดิจิตอลทีวี-เป็นวันแรก-(1).doc

สร้างโดย  - 2fellows  admin (18/3/2559 13:58:15)