สำนักงาน กสทช. เผยขณะนี้สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมภาคใต้ใช้งานได้เป็นปกติ

     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยถึงสถานการณ์การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอินเทอร์เน็ตของโอเปอเรเตอร์ทั้ง 5 ราย ในเขตพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบกับภัยพิบัติอยู่ในขณะนี้ว่า จากเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ได้ส่งผลกระทบต่อเซลล์ไซต์ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รับเสียหาย รวมประมาณ 130 สถานี โดยแบ่งเป็นเซลล์ไซต์ของ TRUE 70 กว่าสถานี DTAC 29 สถานี และ AWN เสียหายประมาณ 30 กว่าสถานี แต่จนถึงปัจจุบันเซลล์ไซต์ดังกล่าวได้รับการซ่อมแซมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว ในส่วนอินเตอร์เน็ต FIX LINE ของ TOT ที่มีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากสายเคเบิลขาดเป็นเวลา 9 ชั่วโมง และของ CAT ขณะนี้ก็ใช้งานได้เป็นปกติแล้ว สำหรับบางส่วนที่ยังไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอุปกรณ์ที่บ้านของผู้ใช้บริการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ใช้งานไม่ได้ และไม่มีไฟฟ้าใช้
     นอกจากนั้น สำนักงานฯ มีแนวทางที่จะให้โอเปอเรเตอร์ทุกรายส่งข้อความสั้น (SMS) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ โดยจะประสานความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการให้ข้อมูลแจ้งเหตุต่างๆ ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แนวทางนี้สามารถปฏิบัติได้โดยเร็ว
นายฐากร กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ (13 ม.ค. 2560) สำนักงาน กสทช. จะลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในบริเวณพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม และบริเวณใกล้เคียง เพื่อทราบสถานะและประสิทธิภาพของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมทั้งเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับแก้ไขกรณีพบโครงข่ายหรือสัญญาณให้บริการขัดข้องด้วย  
-----------

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (1/12/2017 2:09:49 PM)