สำนักงาน กสทช. เร่งทำงานกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานฯ ให้งานเป็น One Stop Service

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ของสำนักงาน กสทช. ขึ้น โดยมี พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษา   มีเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานกรรมการ โดยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน กสทช. อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (เลขาธิการ สคบ.) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (เลขาธิการ อย.) ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น เพื่อกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ของสำนักงาน กสทช.
    ที่ผ่านมา การดำเนินการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของสำนักงาน กสทช. ต้องทำงานคาบเกี่ยวกับหน่วยงานอื่น ต้องประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติการกับหน่วยงานอื่น บางครั้งงานหนึ่งงาน อาจใช้เวลานานในการดำเนินการ วันนี้เราจะปรับกระบวนการทำงานในส่วนของการประสานต่างๆ มาไว้ด้วยกัน บูรณาการติดตามการดำเนินการกำกับดูแลกิจการทั้ง 3 แบบ One Stop Service ไว้ที่คณะกรรมการชุดนี้
    นายฐากร ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีวาระดำรงตำแหน่ง 1 ปี นับตั้งแต่มีคำสั่งแต่งตั้ง โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้  1.กำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ของสำนักงาน กสทช.  2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอดำเนินการกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  3.เชิญบุคคล ผู้แทนหน่วยงานตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้อง มาให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  4.เรียกให้พนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงาน กสทช. ให้ข้อมูลหรือชี้แจงข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และ 5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เลขาธิการ กสทช. มอบหมาย
    “เมื่อตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลฯ นี้ขึ้นมา การดำเนินการ         การประสานงานต่างๆ จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ มีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมคณะนี้ ถือได้ว่าเป็น    การบูรณาการติดตามการดำเนินการกำกับดูแลกิจการทั้ง 3 แบบ One Stop Service ซึ่งผู้ที่ได้รับประโยชน์คือประชาชนผู้ใช้บริการ”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/10/2016 4:26:25 PM)