สำนักงาน กสทช. เสนอแก้ปัญหาเรื่องสิทธิแห่งทาง ให้มีหน่วยงานกลางลงทุนวางท่อนำสายโทรคมนาคมทั้งหมดลงดิน แล้วให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมมาเช่าท่อ พร้อมสรุปปัญหาและอุปสรรคเรื่องนี้เสนอ คสช. เพื่อแก้ไขปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคต่อนโยบายดิจิตอลอีโคโนมีของรัฐบาล

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (19 ม.ค. 2558) สำนักงาน กสทช. ได้เชิญผู้รับใบอนุญาตฯประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้งประเภท 2 และ 3 มาประชุมหารือเรื่อง สิทธิแห่งทาง ในประหลักเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการขยายโครงข่าย ซึ่งขณะนี้ในเขตกรุงเทพมหานคร การวางสาย พาดเสามีปัญหาติดขัด เนื่องจากการปัก การพาดสายต่างๆ ไม่ว่าทางการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขณะนี้น้ำหนักของสายที่พาดเกินแล้ว และ กฟน. มีนโยบายนำสายไฟฟ้าลงดิน ทำให้ กฟน. ไม่อาจอนุญาตให้มีการพาดสายเพิ่มได้ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะทำให้การขยายตัวที่จะทำให้เกิดดิจิตอลอีโคโนมีเป็นไปได้ยาก การประชุมในวันนี้ ก็เพื่อจะหารือหาข้อสรุปเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางข้อสรุปร่วมกัน
    ในการนี้ สำนักงาน กสทช. เสนอให้นำสายสัญญาณโทรคมนาคมทั้งหมดลงดิน โดยให้หน่วยงานกลางเป็นผู้ลงทุนวางท่อนำเพื่อสายโทรคมนาคมทั้งหมดลงดิน แล้วให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมมาเช่าท่อ ซึ่งหน่วยงานกลางในที่นี้ อาทิ กรุงเทพมหานคร หรือ TOT หรือ CAT ในส่วนของต่างจังหวัด อาทิ อบจ. หรือ อบต. สำหรับเรื่องการพาดสายต่างๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร และกรมทางหลวงชนบท จะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นช่วงๆ ไม่ต่อเนื่อง ทำให้วางโครงข่ายได้ไม่ครอบคลุมเป็นปัญหา ในวันนี้ สำนักงาน กสทช. รับทราบสภาพปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนวทางเหล่านี้แล้ว ก็ได้ให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมนำเสนอสำนักงานฯ อย่างเป็นทางการ เมื่อสำนักงาน กสทช. ได้รับข้อเสนอ แนวทางคำชี้แจงเหล่านี้แล้ว จะรวบรวมสรุปนำเรียนหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการที่จะเข้าสู่ยุคดิจิตอลอีโคโนมีให้ได้ ซึ่งการจะทำให้ประสบผลสำเร็จเรื่องการขยายโครงข่ายมันจะต้องรวดเร็ว ไม่มีการติดขัด
    “การประชุมในวันนี้เพื่อหาทางแก้ปัญหาในระยะยาว ซึ่งก็คือประมาณ 7-8 เดือน ส่วนการแก้ปัญหาระยะสั้น 2-3 เดือน ซึ่งก็จะต้องแก้ไขปัญหาให้ได้ในเรื่องนี้ หลายๆ เรื่องๆ ถ้ารอรัฐบาลใหม่เข้ามา ก็จะต้องมีการดำเนินการยกร่างกฎหมายต่างๆ ก็จะเป็นไปด้วยความล่าช้า เราอยากจะแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 3:43:27 PM)