สำนักงาน กสทช. ไม่รอรัฐบาลแก้ไขกฎหมายเสนอ สนช. ตั้งผู้แทนพิจารณางบปี 58 เพื่อจะได้เป็นหลักเกณฑ์เดียวกันเหมือนส่วนราชการอื่น

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือกราบเรียนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เสนอให้ สนช. ตั้งผู้แทนมาเป็นอนุกรรมการพิจารณางบประมาณปี 2558 ของสำนักงาน กสทช. เพื่อให้การจัดทำงบประมาณของสำนักงาน กสทช. เป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยไม่ต้องรอให้รัฐบาลแก้ไขพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 เสร็จก่อนแต่อย่างใด แต่ได้ดำเนินการเป็นการล่วงหน้าก่อนเลย โดยสำนักงาน กสทช. ขอยืนยันว่าพร้อมที่จะจัดทำงบประมาณของสำนักงาน กสทช. ให้เหมือนกับส่วนราชการอื่น ๆ
    ทั้งนี้  พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 มาตรา 57 (2) ได้บัญญัติให้สำนักงาน กสทช. มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน กสทช. เพื่อเสนอ กสทช. อนุมัติ  โดยรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน กสทช.  ให้หมายความรวมถึงรายจ่ายใด ๆ  อันเกี่ยวกับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ กสทช. กสท.  กทค. และสำนักงาน กสทช.  ซึ่งปัจจุบัน กสทช. ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสำนักงาน กสทช. ซึ่งมีทั้งอดีตประธานวุฒิสภา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านอื่น ๆ  อันประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช เป็นประธานอนุกรรมการ นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ  นายพหล จินดากุล  พลตำรวจเอก ชาญชิต เพียรเลิศ  พลอากาศเอก สัณฑพงศ์ รื่นรมย์  นายอนุโพธ บุนนาค  นายประสิทธิ์ จันทร์ประทีปฉาย ร่วมเป็นอนุกรรมการ ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน กสทช. แต่เมื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน กสทช. โดยเห็นว่า มีการใช้จ่ายงบประมาณจำนวนมากเกินความจำเป็นไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งรัฐบาลได้ชี้แจงว่า ขณะนี้รัฐบาลไม่สามารถเข้ามาดูแลงบประมาณในสภาวะปกติได้  แต่มีแนวทางที่จะแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ในประเด็นต่าง ๆ  รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน  การที่สำนักงาน กสทช. เสนอแนวทางดังกล่าวในขณะนี้ด้วยเห็นว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสม สนช. สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดทำงบประมาณปี 2558 ของสำนักงาน กสทช.  ให้มีความโปร่งใส นอกจากนั้น การแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสำนักงาน กสทช. ตั้งแต่กระบวนการจัดตั้งงบประมาณซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีสำคัญอย่างยิ่งที่จะพิจารณากลั่นกรองงบประมาณการใช้จ่ายเงินของสำนักงาน กสทช. ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ  ส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณมี สตง. และ ปปช. เป็นหน่วยงานตรวจสอบตามกฎหมายอยู่แล้ว

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/10/2016 11:05:17 AM)