เริ่มมาตรการเยียวยาวันแรก มั่นใจใช้ได้ต่อเนื่อง ซิมไม่ดับ

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (ประธาน กทค.) มั่นใจ มาตรการเยียวยาคุ้มครองผู้บริโภคจะรองรับการสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาให้บริการ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ ขั้นตอนต่อไปคือการกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้ให้บริการทั้ง CAT, Truemove และ DPC ในระหว่างมาตรการเยียวยาคุมครองผู้บริโภคให้ดำเนินการตามแผนที่นำเสนอมา รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ถึงผู้ใช้บริการตามแผนอย่างเหมาะสมเพื่อแจ้งสิทธิการย้ายค่ายตามความพอใจและมีเวลาเพียงพอในการตัดสินใจ

            นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า วันนี้ตามกฎหมายสัญญาสัมปทานคลื่น 1800 MHz ได้สิ้นสุดลงแล้วคลื่นความถี่ต้องคืนกลับมาเป็นของสาธารณะ ซึ่ง กสทช. โดย กทค. จะนำไปจัดสรรใหม่ด้วยวิธีการประมูลเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ผู้ให้บริการ ทั้ง CAT, Truemove และ DPC ได้ส่งแผนการดำเนินการในช่วงระยะเวลาการเยียวยามายังสำนักงาน กสทช. แล้วเมื่อวันศุกร์ (14 กันยายน 2556) ซึ่งคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลการดำเนินตามมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 จะทำการวิเคราะห์และสรุปเพื่อส่งให้ กทค. พิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้นจะเป็นมาตรการในการกำกับดูแลเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการทั้งในด้านคุณภาพการบริการ ราคาค่าบริการ โดย กทค. จะดูแลผู้ใช้บริการในทุกมิติเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้เป็นไปอย่างเหมาะสมและให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการน้อยที่สุด

            ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการคงสิทธิเลขหมายเพื่อรักษาสิทธิในการใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือเดิมในการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการตามความต้องการผู้ใช้บริการเองได้ สิ่งสำคัญที่ กทค.อยากให้ผู้ใช้บริการให้ความสำคัญกับการเลือกผู้ให้บริการคือ อยากให้ผู้ใช้บริการเลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสมกับการใช้งาน วิธีการเลือกผู้ให้บริการอย่างแรกควรตรวจสอบก่อนว่าในพื้นที่มีเราใช้งานอยู่มีคุณภาพสัญญาณดี เลือกแพ็คเกจที่เหมาะสมกับการใช้งาน และสำหรับผู้ใช้บริการในระบบพรีเพดซึ่งเป็นผู้ใช้บริการกลุ่มใหญ่เงินที่เหลือในระบบสามารถขอคืนได้

            ทั้งนี้ในส่วนของรายได้ในช่วงระยะเวลาการเยียวยาคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ในขั้นตอนการประสานรายชื่อคณะทำงานตรวจสอบการนำรายได้ส่งรัฐ จากกระทรวงไอซีที กระทรวงการคลัง สำนักงานอัยการสูงสุด ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี และด้านกฎหมาย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 3 สัปดาห์เพื่อพิจารณาต้นทุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการก่อนการหักต้นทุนการดำเนินงานและค่าเช่าโครงข่ายเพื่อนำเงินรายได้ส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

            ในระหว่างระยะเวลาเยียวยาหากผู้ใช้บริการในระบบคลื่น 1800 MHz ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการ สามารถร้องเรียนได้ที่ กสทช. Call Center หมายเลข 1200 โดยไม่คิดค่าบริการ

            และกรณีที่เป็นข่าวผู้ใช้บริการ ในระบบ Truemove ถูกโอนย้ายไปใช้บริการในระบบ Truemove H โดยอัตโนมัตินั้น สำนักงาน กสทช.ขอย้ำว่าหลักการสำคัญในการใช้บริการคงสิทธิเลขหมายคือ ผู้ใช้บริการต้องสมัครใจในการขอย้ายบริการเอง ผู้ให้บริการไม่มีสิทธิโอนย้ายลูกค้าได้เองโดยพลการ และผู้ให้บริการต้องแจ้งเงื่อนไขการให้บริการที่ชัดเจน กรณีการย้ายไปแล้วต้องอยู่ในค่ายใหม่ไม่น้อยกว่า 90 วัน จึงจะย้ายได้อีกนั้นได้ยกเลิกไปแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถย้ายไปค่ายใหม่อีกได้ทันทีหากไม่พึงพอใจในการบริการ

            ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กสทช. และ กทค. ด้านกฎหมาย กล่าวว่า มาตรการเยียวยาฯ เป็นมาตรการที่ กสทช. กำหนดขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คลื่น 1800 MHz ที่สัญญาสัมปทานจะสิ้นสุดเท่านั้นไม่ได้เป็นการต่ออายุสัมปทานแต่อย่างใด ซึ่งในต่างประเทศก็มีช่วงระยะเวลาการดูแลผู้ใช้บริการในช่วงการเปลี่ยนผ่านเป็นขั้นตอนดำเนินการปกติ การดำเนินการที่ผ่านมา กสทช.ได้เร่งรัดดำเนินการทุกขั้นตอนตามกฎหมายโดยตลอด แต่ในข้อเท็จจริงคือตามกฎหมาย กสทช. จะเปิดประมูลคลื่นความถี่ใดๆ ได้นั้น กฎหมายกำหนดให้ กสทช. จะต้องจัดทำแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ทั้งสามแผน ได้แก่ แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ให้ แล้วเสร็จก่อนจึงจะมีการเปิดประมูลคลื่นความถี่ได้ ซึ่ง กสทช. หลังจากที่ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ก็ได้รีบดำเนินการจัดทำแผนแม่บททั้งสามแผนให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดซึ่งสามารถดำเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กฏหมายกำหนดถึง 6 เดือน ซึ่งแผนแม่บททั้งสามแผน ก็ได้แล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2555 ซึ่ง กสทช. จากนั้นก็ได้มีการเปิดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ในย่าน 2.1 GHz หรือที่เรียกกันว่าใบอนุญาต 3G ทันที พร้อมกันนี้ในส่วนของคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ที่สัมปทานกำลังจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2556

            ในขณะนั้นตามข้อเท็จจริงยังเป็นปัญหาข้อ กฎหมายระหว่างกระทรวงไอซีที และ กสทช. ที่ยังไม่มีความชัดเจน ว่าคลื่นความถี่นั้นจะคืนมาที่หน่วยงานใด ทั้งกระทรวงไอซีทีและ กสทช. จึงได้ตั้งคณะทำงานร่วมกันในการหาทางออก และเมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะรัฐมนตรี ได้พิจารณา ให้กระทรวงไอซีที หารือกับ กสทช. เพื่อหาข้อสรุป ทำให้การเปิดประมูลคลื่นความถี่ล่วงหน้าก่อนสัญญาสัมปทานจะสิ้นสุดลงเป็นเรื่องที่ไม่อาจดำเนินการได้ เปรียบเหมือนการเอาสินทรัพย์ไปประมูลขาย จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อสินทรัพย์นั้นอยู่ในมือ หลังจากผ่านการหารือร่วมกัน 2 กสทช. และกระทรวง ไอซีที มีความเห็นตรงกันในการดำเนินการกรณีการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1800 MHz คือ ผู้ใช้บริการในระบบจะต้องไม่ได้รับผลกระทบ จะไม่มีเรื่องซิมดับเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม กทค.ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมการประมูลคลื่น 1800 MHz คู่ขนานกันไปโดยตลอด เพื่อให้สามารถนำคลื่นความถี่ที่ได้รับคืนไปจัดสรรเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนตามบทบัญญัติของกฎหมาย

Create by  - 2fellows  admin (3/18/2016 3:41:19 PM)