เลขาธิการกสทช.เผยได้รับเงินสนับสนุนโครงการ Free Wi-Fi 950 ล้านบาท คืนจาก กระทรวงไอซีทีแล้ว

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวง ไอซีที) ได้คืนเงินสนับสนุนโครงการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์สาธารณะ(Public Free WiFi) จำนวนเงิน 950 ล้านบาทมายังกองทุนฯ ตามที่ได้มีหนังสือเร่งรัดการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงภายใน 30 วัน แล้ว
                  สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน กทปส. เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2557 มีมติให้ยกเลิก บันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ว่าด้วยโครงการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public Free WiFi) ที่ทำกับสำนักปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวง ไอซีที) โดยสำนักงาน กสทช. ได้เรียกเงินสนับสนุนวงเงิน 950 ล้านบาทคืน เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตาม MOU ได้  
                  ทั้งนี้โดย สำนักงาน กสทช. และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ตกลงร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินการโครงการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public Free WiFi) ในวงเงิน 950 ล้านบาท ไปเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินโครงการไม่น้อยกว่า 36 เดือน   โดยให้บริการในสถานที่เป้าหมายทั่วประเทศ 30,000 แห่ง และมีจำนวน Access Point ที่ให้บริการทั้งหมด 150,000 จุดทั่วประเทศ  


 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/10/2016 4:55:34 PM)