เลขาธิการ กสทช. รับหนังสือเสนอความเห็นเรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz จากสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยและสมาคมจีเอสเอ็ม

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวหลังจากรับหนังสือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz จากสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยและสมาคมจีเอสเอ็ม ว่า กสทช. คงต้องดำเนินการตามแผนแม่บททั้ง 3 แผน คือ แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม (พ.ศ. 2555-2559) และแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559)    ซึ่งมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว และเดินหน้าแผนการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสำหรับประเทศไทยต่อไป สำหรับหนังสือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz  ของสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยและสมาคมจีเอสเอ็ม จะนำเสนอต่อประธาน กสทช. เพื่อพิจารณาบรรจุเข้าวาระการประชุม กสทช. ต่อไป

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/24/2016 5:20:07 PM)