เลขาธิการ กสทช. สรุปผลการเปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 900 MHz

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า หลังจาก สำนักงาน กสทช. เปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช. ตั้งแต่เวลา 8.30 น. จงถึงเวลาปิดรับการยื่นคำขอในเวลา 16.30 น. ปรากฏว่า มีผู้มายื่นคำขอเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4 ราย ได้แก่ 1.บริษัท แจส โมบาย      บรอดแบรนด์ จำกัด 2.บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 3.บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 4.บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

    สำหรับขั้นตอนในการดำเนินงานในวันนี้มี 3 ขั้นตอน เริ่มจากการลงทะเบียนและลงเวลา การยื่นเอกสาร จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการตรวจเอกสารเบื้องต้น โดยบริษัทผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz จะส่งมอบเอกสารทั้งหมด ได้แก่ แบบคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบพร้อมสำเนาเอกสาร 2 ชุดและเอกสารที่บันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ค่าพิจารณาคำขอจำนวน 535,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และวางหลักประกันการประมูล 644 ล้านบาท (ซึ่งเป็นเช็คเงินสด) กับสำนักงาน กสทช. ซึ่งหากผู้ยื่นคำขอดำเนินการดังกล่าวครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะรับคำขอเพื่อนำไปตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร     โดยผลการตรวจสอบในขั้นตอนนี้         หากพบว่าเอกสารหรือหลักฐานสำหรับการพิจารณาคุณสมบัติไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้บริษัททราบเพื่อดำเนินการแก้ไขในทันที หากเอกสารครบถ้วนแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้บริษัททราบผลการตรวจสอบในเบื้องต้น

    ขั้นตอนต่อไป ภายหลังจากรับแบบคำขอและเอกสารในรายละเอียด จะเป็นขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต แล้วจึงนำเสนอ กทค. พิจารณา โดยจะสามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 และจะแจ้งผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตให้ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตทราบ ซึ่งผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตสามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาได้ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา จากนั้นในช่วงประมาณวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 จะนำสื่อมวลชนเข้าชมสถานที่ที่จะใช้ในการจัดการประมูล และจะมีการชี้แจงรายละเอียดและจัดการประมูลรอบสาธิต (Mock Auction) สำหรับผู้เข้าร่วมการประมูลในช่วงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 และในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 จะเป็นวันประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz คาดว่าจะสามารถประกาศผลผู้ชนะการประมูลได้ภายใน 7 วัน หลังจากการประมูลสิ้นสุด

    นายฐากร กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้ส่งหนังสือเชิญหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ตัวแทนจากสถานฑูตสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เกาหลี ญี่ปุ่น นอร์เวย์ และจีน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการประมูลคลื่นความถี่ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรมในการประมูล

    “อยากให้ประชาชนคนไทยร่วมใจสนับสนุนการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นี้ เพื่อจะได้นำเอาคลื่น 900 MHz มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการสื่อสารของประเทศไทยให้มีศักยภาพ รองรับเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ ขอให้ประชาชนคนไทยมั่นใจว่า กสทช. ดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบ โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/7/2016 4:51:45 PM)