เลขาธิการ กสทช. เผยบอร์ด กทค. มีมติเห็นชอบแนวทางการอนุญาตการให้บริการระบบติดตามเรือ เพื่อให้เรือประมงไทยสามารถติดตั้งระบบติดตามเรือ/ยานพาหนะทางน้ำที่รองรับสัญญาณดาวเทียมได้ทุกระบบ เพื่อสนับสนุนนโยบาย คสช.ในการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

แนวทางการให้อนุญาตบริการระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring Systems: VMS) เพื่อสนับสนุนนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

     - คสช. มีคำสั่งที่ 10/2558 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการกระทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพื่อให้สามารถเร่งดำเนินการแก้ปัญหาให้การทำการประมงสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ และยกระดับมาตรฐานการประมงของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการประมง อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งหากมิได้มีการป้องกันและแก้ไขโดยเร่งด่วน จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศได้ โดยกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการเรือประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น ตลอดจนยานพาหนะทางน้ำทุกชนิดที่ใช้ทำการประมง ขนถ่ายหรือเก็บรักษาสัตว์น้ำที่ได้จากยานพาหนะทางน้ำทุกชนิดที่ใช้ทำการประมง ที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสส์ขึ้นไป หรือตามขนาดที่ ศปมผ. (ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย) ประกาศกำหนดต้องติดตั้งระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System: VMS) และต้องแจ้งรหัสการเข้าถึงระบบการติดตามเรือ (Access Code) และต้องเปิดเครื่องไว้ตลอดเวลาขณะอยู่ในทะเล เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามตำบลที่เรือได้

      - กรณีของการติดตั้งระบบติดตามเรือในเรือประมงนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. เพื่อให้มีการแก้ปัญหาการทำการประมงได้อย่างยั่งยืน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องดำเนินการเพื่อสนับสนุนนโยบายการดำเนินการดังกล่าวด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของ คสช. ข้างต้น ที่ประชุม กทค. ในการประชุมครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 15มิ.ย. 58 ได้ให้ความเห็นชอบต่อแนวทางการอนุญาตการให้บริการระบบติดตามเรือ ดังนี้

     - ให้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง เพื่อให้บริการระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring Systems: VMS) และให้เป็นบริการที่สามารถให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งตามกระบวนการอัตโนมัติ (Automatic License) ได้

     - เงื่อนไขในการอนุญาต

     1) อนุญาตให้ผู้ให้บริการระบบติดตามเรือใช้ดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการ

     2) ผู้ให้บริการสามารถให้บริการระบบติดตามเรือแก่ เรือประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น ตลอดจนยานพาหนะทางน้ำทุกชนิดที่ใช้ทำการประมง ขนถ่ายหรือเก็บรักษาสัตว์น้ำที่ได้จากยานพาหนะทางน้ำทุกชนิดที่ใช้ทำการประมง เท่านั้น กรณีประสงค์จะให้บริการระบบติดตามเรือแก่ผู้ใช้บริการกลุ่มอื่น จะต้องได้รับอนุญาตจาก กสทช. ก่อนการให้บริการ

     3) เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้งานในระบบติดตามเรือ จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตมี ใช้ หรือนำออกซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม โดยผู้ให้บริการหรือผู้นำเครื่องเข้ามาจำหน่ายจะต้องได้รับอนุญาตทำ นำเข้า หรือค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม แล้วแต่กรณี

     - ที่ประชุม กทค. ในการประชุมครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 58 ได้ให้อนุญาต 4 บริษัทในการให้บริการระบบติดตามเรือดังนี้

                   -  บริษัท เอทนีก้า (ประเทศไทย) จำกัด

                   - บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด

                   - บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด

                   -  บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 4:52:33 PM)