เลขาธิการ กสทช. เผยสถิติการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ทีวิดิจิตอล SET TOP BOX และทีวิดิจิตอลแบบพกพา/เคลื่อนที่/ติดรถยนต์ (Portable) ตั้งแต่ ม.ค. 57 จนถึงปัจจุบัน รวม 176 รุ่น 1.19 ล้านเครื่อง แสดงถึงอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ของประเทศไทยยังเติบโตขึ้น สอดรับกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอลของประเทศไทย

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า จากสถิติของสำนักงาน กสทช. ตั้งแต่เดือน ม.ค. ถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 2557) พบว่า สำนักงานได้ดำเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เป็นจำนวนทั้งสิ้น 176 รุ่น และดำเนินการออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์จำนวน 1,190,626 เครื่อง โดยแบ่งเป็นการดำเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบมีจอภาพแสดงผล หรือ Integrated Digital Television (iDTV) จำนวน 104 แบบ/รุ่น เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบไม่มีจอภาพแสดงผล         (Set Top Box) จำนน 62 แบบ/รุ่น และเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแบบพกพา/เคลื่อนที่/ติดรถยนต์ (Portable) จำนวน 10 แบบ/รุ่น
    สำหรับการออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จากสถิติพบว่า ตั้งแต่ ม.ค.-20 พ.ค. 2557 สำนักงาน กสทช. มีการออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล แบบที่มีจอภาพแสดงผล (iDTV) ที่ผ่านการจดทะเบียนแล้วจากสำนักงาน กสทช. จำนวน 516,216 เครื่อง ออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบไม่มีจอภาพแสดงผล (SET TOP BOX) จำนวน 462,650 เครื่อง และออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแบบพกพา/เคลื่อนที่/ติดรถยนต์ (Portable) จำนวน 211,760 เครื่อง
    นายฐากร ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลของสำนักงาน กสทช. ยังพบว่า ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน (20 พ.ค. 2557) ได้ดำเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไปแล้วรวม 282 แบบ/รุ่น แบ่งเป็นการดำเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบมีจอภาพแสดงผล หรือ Integrated Digital Television (iDTV) จำนวน 173 แบบ/รุ่น เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบไม่มีจอภาพแสดงผล (Set Top Box) จำนน 99 แบบ/รุ่น และเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแบบพกพา/เคลื่อนที่/ติดรถยนต์ (Portable) จำนวน 10 แบบ/รุ่น และมีการออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลทุกแบบรวมแล้ว 1,728,565 เครื่อง โดยแบ่งเป็นการออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล แบบที่มีจอภาพแสดงผล (iDTV) ที่ผ่านการจดทะเบียนแล้วจากสำนักงาน กสทช. จำนวน 718,270 เครื่อง ออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบไม่มีจอภาพแสดงผล (SET TOP BOX) จำนวน 798,535 เครื่อง และออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแบบพกพา/เคลื่อนที่/ติดรถยนต์ (Portable) จำนวน 211,760 เครื่อง
    “เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์รุ่นใหม่ที่มีภาครับสัญญาณดิจิตอล หรือ Integrated Digital Television (iDTV)  SET TOP BOX และเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแบบพกพา/เคลื่อนที่/ติดรถยนต์ (Portable) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน กสทช. จะต้องมีตรารับรองมาตรฐานจากสำนักงาน กสทช. (Hologram กสทช. Class A Broadcast) และสติ๊กเกอร์น้องดูดีที่ผลิตภัณฑ์ เวลาเลือกซื้อประชาชนควรสังเกตในจุดนี้ด้วย เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้มาตรฐานและสามารถรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้จริง” เลขาธิการ กสทช. กล่าว


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 3:39:13 PM)