900 MHz လွိုင္းႀကိမ္နႈန္း ေလလံလိုင္စင္ Jas-True အႏိုင္ရ၊ ၄ ည ၅ ရက္ထိ အခ်ိန္ၾကာ၊ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးေငြ ဘတ္သန္းေပါင္း ၁၅၁,၉၅၂ ၊

ရုပ္ျမင္သံၾကား၊အသံလြင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းဥကၠဌ ေလတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ေးါက္တာ ထေန႔စ္ ဘြန္းဆီက ေျပာၾကားသည္မွာ-
900 MHz လွိုင္းႀကိမ္နႈန္း ေလလံတင္ဝယ္ယူမႈသည္ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္) ၅ ရက္ေျမာက္ ေသာေန႔တြင္ၿပီးဆံုးသြားသည္။ စုစုေပါင္းအခ်ိန္မွာ ၆၅ နာရီ ၅၅ မိနစ္(ေလလံပြဲနားခ်ိန္မပါ) ျဖစ္ၿပီး၊ ေလလံထုရိုက္ႀကိမ္ ၁၉၈ ႀကိမ္ျဖစ္သည္။ ေလလံရိုက္ထုကာလတြင္ေဈးႏႈန္းယွဥ္ၿပဳိင္မႈဆက္တိုက္ တည္ရွိ ခဲ့သည္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ ၏ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား လွိုင္းႀကိမ္နႈန္းသံုးလိုမႈ ကိုေဖၚ ျပေစသည္၊ တိုင္းျပည္၏ေခတ္မီေသာဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာကိုစနစ္သို႔ကူးေျပာင္းမႈ၊ ျပည္သူတို႔အ ရည္အေသြးရွိဝန္ေဆာင္မႈ တရားမွ်တသည့္ေဈးနႈန္းမ်ား၊ရွိသည့္ေကာင္းမြန္ေသာနိမိတ္လကၡဏာျဖစ္သည္ အစိုးရ၏မူဝါဒႏွင့္အညီ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြား ေရးရဲ့အေျခခံျဖစ္သည့္ကြန္ယက္ဆက္သြယ္ေရးကိုဖန္တီးႏိုင္ သည့္အျပင္၊ ေလလံတင္ပြဲမွရေသာဝင္ေငြကိုႏိုင္ငံေတာ္ဝင္ေငြအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစသည္။
အမ်ိဳးသားဆိုင္ရအသံလြင့္လုပ္ငန္း၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ဒုဥကၠ႒ (ရုပ္သံလိုင္း ဒုဥကၠ႒) ေဒါက္တာ ေဆတ္ဖုန္း မလီးဝမ္း က ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ဥကၠ႒အေနျဖင့္ ေျပာ ၾကားသည္မွာ-
ရုပ္သံလိုင္းေၾကညာခ်က္အရ 900 MHz လွိုင္းႀကိမ္နႈန္း ေလလံတင္ဝယ္ယူမႈရလဒ္သည္၊ စည္းမ်ဉ္း စည္းကမ္း နွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ 900 MHz လွိုင္းႀကိမ္နႈန္းအတြက္ ေလလံတင္ဝယ္ယူပြဲသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္တြင္စတင္ၿပီး၊ ၁၉ ရက္နံနက္ ၀၀.၁၅ နာရီအခ်ိန္တြင္ၿပီးဆံုးသြားသည္။ လွိုင္းႀကိမ္နႈန္း ႏွစ္ခု၏ စုစုေပါင္းေလလံတန္ဖိုးမွာ ဘတ္သန္းေပါင္း ၁၅၁၉၂၅ ျဖစ္ၿပီး၊ လွိုင္းႀကိမ္နႈန္းတစ္ခုစီ ၏ ေလလံအႏိုင္ရ သူမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
၁. ပထမစံု၊895-905 MHz ႏွင့္ 940-950 MHz တြဲလွ်က္ ေလလံအႏိုင္ရသူမွာ ဂ်ဲ႕စ္မိုးဘိုင္း ဘေရာ့ ဘန္း (JAS Mobile Broadband) ကမၸဏီ လီမီတက္၊ ေနာက္ဆံုးကမ္းလွမ္းေသာေဈးႏႈန္း ဘတ္သန္းေပါင္း ၇၅၆၅၄ ဘတ္၊
၂. ဒုတိယစံု၊ 905-915 MHz ႏွင့္ 950-960 MHz တြဲလွ်က္ ေလလံအႏိုင္ရသူမွာ ထရူးမူး (ဗ္) အိပ္ခ်္ ယူနီဗာရွယ္ ကြန္ျမဳနီေကးရွင္း ကမၸဏီ လီမီတက္၊ (True move H Universal Communication Co. Ltd) ေနာက္ဆံုးကမ္းလွမ္းေသာေဈးႏႈန္း ဘတ္သန္းေပါင္း ၇၆၂၉၈ ဘတ္၊
ေလလံပြဲအနိုင္မရေသာသူမ်ားမွာ အက္ဝန္႔ ဝႈိင္းလက္စ္ နက္ေဝါက္ ကုမၸဏီ လီမီတက္ ADVANCED WIRELESS NETWORK CO.,LTD ႏွင့္ေနာက္ဆံုးကမ္းလွမ္းေသာ လႈိင္းႀကိမ္ႏႈန္းမွာ ဒုတိယ စံုျဖစ္ၿပီး၊ ဘတ္သန္းေပါင္း ၇၅၉၇၆၊ႏွင့္ တီထက္ ထရိုင္နက္ ကုမၸဏီ လီမီတက္ (Dtac Trinet Co Ltd.) ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးကမ္းလွမ္းေသာ လႈိင္းႀကိမ္ႏႈန္းမွာ ပထမစံုျဖစ္ၿပီး၊ ဘတ္သန္းေပါင္း ၇၀၁၈၀၊ျဖစ္သည္။
တယ္လီကြန္းဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္မွ 900 MHz လႈိင္းႀကိမ္ႏႈန္း ေလလံတင္ေရာင္းခ်မႈ၏ ရလဒ္ မ်ားႏွင့္ 900 MHz လႈိင္းႀကိမ္ႏႈန္း ေလလံတင္ေရာင္းခ်မႈၿပီးဆံုးေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္။
အမ်ိဳးသားဆိုင္ရာအသံလြင့္လုပ္ငန္း၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း အတြင္း ေရးမွဴး (ရုပ္သံလိုင္း ၏အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး) ဦးထာကြန္း တန္တဆစ္ ကေျပာၾကားသည္မွာ -
900 MHz လႈိင္းႀကိမ္ႏႈန္းလိုင္စင္ ႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ သက္တမ္း ၁၅ ႏွစ္စီရွိၾကသည္၊  ဤအဆင့္မွစၿပီး၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မီရွင္မွေလလံပြဲရလဒ္မ်ားကိုတရားဝင္အတည္ျပဳအစည္းအေဝးတစ္ခုရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ရုပ္သံလိုင္းရံုးက ၇ ရက္အတြင္းတရား ဝင္ေၾကညာမည္ျဖစ္သည္၊ ၄င္းေနာက္ ေလလံပြဲဝင္ ေရာက္ထု ရိုက္သူမ်ား သည္ လိုင္စင္ရရန္သတ္မွတ္ထားေသာစည္းကမ္းခ်က္အရ မွန္ကန္ျပည့္စံုစြာ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေနာက္ ေလလံပြဲရ လဒ္အေၾကာင္းၾကားစာလက္ခံရရွိၿပီး (၉၀) ရက္အတြင္း ရုပ္သံလိုင္းရံုးက 900 MHz လႈိင္းႀကိမ္ႏႈန္းလိုင္စင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာလိုင္စင္အမ်ဳိးအစား(၃)ကိုထုတ္ေပးမည္၊
900 MHz လႈိင္းႀကိမ္ႏႈန္း အတြက္သည္ ရုပ္သံလိုင္းက လိုင္စင္၏ေနာက္ဆံုးတြင္သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာစည္း ကမ္းခ်က္မ်ားသတ္မွတ္ထားမည္၊ လိုင္စင္လက္ခံရရွိသူအား ၄ ႏွစ္အတြင္း ျပည္သူလူထု ၅၀% ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစရန္ကြန္ယက္တိုးခ်ဲ႕ရမည္၊ ၄င္းေနာက္ ၈ ႏွစ္အတြင္း လူဦးေရ ၈၀%အထိ လႊမ္းၿခံဳ ေစရန္တိုးခ်ဲ႕ေပးရမည္။ 4G ဝန္ေဆာင္မႈႏႈန္းမွာ လက္ရွိဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ 2.1 GHz လႈိင္းႀကိမ္ႏႈန္းရွိ 3G ဝန္ေဆာင္မႈ ႏႈန္းထက္ေဈးသက္သာေစရမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရရွိသူသည္ မသန္စြမ္းသူ၊ ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားနွင့္ဝင္ေငြတစ္လလွ်င္ ဘတ္ ၁၀၀၀၀ ထက္နည္းသူမ်ားအတြက္Package ေဈးႏႈန္းစီစဥ္ထားရမည္၊လိုင္စင္ရရွိသူသည္ ဆက္သြယ္ ေရးေကာ္မီရွင္အား ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမစမီ၊ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈစၿပီး၊တစ္ႏွစ္အတြင္း စီမံကိန္းပို႔ေပးရမည္။
ဤအႀကိမ္ 900 MHz၏ လႈိင္းႀကိမ္ႏႈန္း ေလလံတင္ေရာင္းခ်မႈသည္ စင္ၾကယ္ပြင့္လင္း၊ရိုးသားစြာျဖင့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္တိုင္းျပည္အက်ိုးစီးပြားအတြက္အပါအဝင္၊ ဆက္သြယ္ေရးစက္မႈလုပ္ငန္းအတြင္းလြတ္လပ္ ျပီး၊ တရားမွ်တေသာယွဉ္ၿပိဳင္မႈျဖစ္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္၊" ဟု မစၥတာ Thakorn ကဆိုသည္။

ဖန်တီးသူ  -   (24-05-2017 22:24:01)