แถลงผลการประชุม กสทช. วันที่ 16 ตุลาคม 2556

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. แถลงผลการประชุม กสทช. ครั้งที่ 9/2556 วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556 ว่า ที่ประชุม กสทช. ได้มีการพิจารณาร่างประกาศ กสทช. ทั้งด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงได้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

            1. ที่ประชุม กสทช. ได้มีการพิจารณาโครงการจัดให้มีบริการโทรศัพท์สาธารณะ และจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยทั่วถึง จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดหนองคาย และอนุมัติให้ดำเนินการโครงการดังกล่าว ในวงเงิน 441,799,024.26 บาท แบ่งเป็นบริการโทรศัพท์สาธารณะของทั้ง 2 จังหวัด เป็นเงิน 35,468,250 บาท และ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของทั้ง 2 จังหวัด เป็นเงิน 406,330,774.26 บาท

            ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2556 แบ่งออกเป็น 2 แผนงานหลัก จำแนกตามประเภทของบริการ ได้แก่ แผนการจัดให้มีบริการโทรศัพท์ (Voice Service) และแผนการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Data Service)

            2. ที่ประชุม กสทช. ได้มีการพิจารณาบทวิเคราะห์ความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาตสัมปทาน และสัญญา และการพิจารณาความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่และกำหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของกิจการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 โดยที่ประชุม กสทช. ได้เห็นชอบดังต่อไปนี้

                         2.1 เห็นชอบผลการพิจารณาการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาร่วมดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์สี กองทัพบก ช่อง 7 ระหว่าง กองทัพบก กับ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เสนอ และผลการวิเคราะห์ความจำเป็นในการใช้คลื่นความถี่ของสถานีโทรทัศน์สี กองทัพบก ช่อง 7 (บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด) ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เสนอ และที่ประชุม กสท. ได้เห็นชอบแล้วในการประชุม กสท. ครั้งที่ 36/2556 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556

                         2.2 เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์สาธารณะ ความจำเป็นของการประกอบกิจการ และการใช้คลื่นความถี่ จึงเห็นควรกำหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่เพื่อให้สถานีโทรทัศน์สี กองทัพบก ช่อง 7 (บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด) ใช้ในการประกอบกิจการส่งโทรทัศน์ ภายในระยะเวลาที่สัญญาร่วมดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์สี กองทัพบก ช่อง 7 ระหว่าง กองทัพบก กับ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ยังคงมีผลผูกพันอยู่ โดยชอบด้วยกฎหมาย และกำหนดให้คืนคลื่นความถี่ตามมาตรา 83 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 เมื่อสัญญาร่วมดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์สี กองทัพบก ช่อง 7 ระหว่าง กองทัพบก กับ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด สิ้นสุดลง หรือตามระยะเวลาที่กองทัพบกแสดงเจตนาในการยุติบทบาทการเป็นผู้ให้สัญญาหรือสัมปทานในการดำเนินการให้บริการโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกภายใน 5 ปี หากได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพิ่มเติมอีก 1 โครงข่ายแล้ว เพื่อประโยชน์ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของประเทศไทย และประโยชน์สาธารณะอื่นที่เกี่ยวข้อง

                         2.3 เห็นชอบในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ระบบอนาล็อก ให้แก่สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 (บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด) ตามมาตรา 75 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 โดยให้มีอายุใบอนุญาตตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 2.

                         2.4 มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. แจ้งให้กองทัพบก กระทรวงกลาโหม ปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ให้ครบถ้วน และพิจารณารูปแบบรายการของสถานีโทรทัศน์สี กองทัพบก ช่อง 7 ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์แต่เริ่มแรก โดยให้คำนึงถึงภารกิจของกองทัพบกเป็นสำคัญ

            3. ที่ประชุม กสทช. เห็นชอบ (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) และให้นำร่างประกาศดังกล่าวออกรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป

            การแก้ไขเพิ่มเติมครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะผังรายการ สัดส่วนรายการ และการหารายได้การให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สาธารณะประเภทที่สอง ทั้งนี้เนื่องมาจาก ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ในส่วนของภาคผนวก ก ที่กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะผังรายการ สัดส่วนรายการ และการหารายได้การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทกิจการบริการสาธารณะนั้น ไม่ได้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์บริการสาธารณะประเภทที่สอง เพื่อความมั่นคงของรัฐและเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ

            4. ที่ประชุม กสทช. ได้เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น และเห็นชอบประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น และให้นำร่างประกาศดังกล่าวออกรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป

            การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น ในครั้งนี้เป็นการยกเลิกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ ได้แก่ 1. ระเบียบ กทช. ว่าดวยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2550 และ ประกาศ กทช. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่กระทำความผิด และจัดทำเป็นประกาศ กสทช. เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาต การกำกับดูแล และสนับสนุน ส่งเสริมบุคคลที่สนใจและเข้าร่วมในกิจการวิทยุสมัครเล่น สนับสนุนพนักงานวิทยุสมัครเล่นให้มีบทบาทในการค้นคว้า ทดลองด้านวิชาการสื่อสารด้วยคลื่นความถี่ สามารถวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการใช้คลื่นความถี่ในกรณีเกิดสาธารณภัย ทั้งนี้เพื่อให้กิจการวิทยุสมัครเล่น เกิดประโยชน์ต่อสังคม มีประสิทธิภาพและการพัฒนามากยิ่งขึ้น

            5. ที่ประชุม กสทช. เห็นชอบ (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... และให้นำร่างประกาศดังกล่าวออกรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป

            ทั้งนี้ร่างประกาศดังกล่าวเป็นร่างประกาศฯ ที่ปรับปรุงแก้ไขจากประกาศ กทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปรับปรุงในส่วนของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายฯ ที่กำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนแผนเลขหมายโทรคมนาคมทุก 5 ปี เพื่อปรับปรุงแผนเลขหมายตามสภาพตลาดโทรคมนาคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มีจำนวนเลขหมายที่เหมาะสมและเพียงพอแก่การให้บริการ เพื่อให้มีการใช้เลขหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์สาธารณะ ความคุ้มค่า ความขาดแคลน มีการจำแนกประเภทของบริการและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคมที่ชัดเจน และเพื่อรองรับบริการที่จะเกิดเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต

            6. ที่ประชุม กสทช. ได้เห็นชอบ (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... และให้นำร่างประกาศดังกล่าวออกรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป

            ร่างประกาศดังกล่าวเป็นร่างประกาศฯ ที่ปรับปรุงแก้ไขจากประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551 ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดสรรและบริหารเลขหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดภาระที่ไม่จำเป็นของสำนักงาน กสทช. และผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมาย ตัดข้อกำหนดในส่วนที่ไม่จำเป็นหากมีการกำหนดในกฎหมายหรือประกาศอื่นอยู่แล้ว ปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสหภาพโทรคมนาคมที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มกฎเกณฑ์สำหรับการจัดสรรเลขหมายประเภทอื่นๆ ที่ประกาศปัจจุบันไม่ได้กำหนดรายละเอียดไว้ ประกอบด้วยเลขหมายนำกลุ่ม เลขหมายด้านเทคนิค

             7. ที่ประชุม กสทช. ได้พิจารณามติคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ เรื่องโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2556 (ประเภทที่ 1) ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ (รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 1) โดยที่ประชุม กสทช. ได้มีมติเห็นชอบการอนุมัติงบประมาณรอบแรก จำนวน 32,531,829 บาท สำหรับการดำเนินโครงการประเภทที่ 1 รวม 10 โครงการ ทั้งนี้มีจำนวนผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ทั้งสิ้น 225 โครงการ แบ่งเป็น ทางด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ จำนวนรวม 140 โครงการ ทางด้านโทรคมนาคม 85 โครงการ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • ประชุมบอร์ด-วันที่-16-ตุลาคม-2556-สุดท้าย-Final-1.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/18/2016 2:20:24 PM)