ໄຂປິດສະຫນາການປະມູນຄື່ນ 900 MHz

ໃນທີ່ສດການປະມູນຄື່ນຄວາມຖີ່900 MHzກໍ່ສິ້ນສຸດລົງຫລັງທ່ຽງຄືນຂອງວັນທີ 18 ຍ່າງເຂົ້າສູ່ເຊົ້າວັນທີ 19 ທັນວາ 2015ຜົນການປະມູນເຫນືອຄວາມຄາດຫມາຍທັງໃນເລື່ອງລາຄາຊະນະປະມູນແລະຜູ້ຊະນະການປະມູນແລະມີຄຳຖາມຫລືຂໍ້ສົງໄສຕ່າງໆເກີດຂື້ນຫລວງຫລາຍໃນລະຫວ່າງການປະມູນ ຕະຫລອດຈົນມີຂໍ້ສົງໄສຫລັງສິ້ນສຸດການປະມູນຄ່າ ທັງສີ່ລາຍຈະມີອານາຄົດເປັນແນວໃດ ເຮົາລອງມາຫາຄຳອະທິບາຍຕໍ່ຂໍ້ສົງໄສດັ່ງກ່າວດັ່ງນີ້

 1. ເປັນຫຍັງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ມີຄື່ນຄວາມຖີ່ຍ່ານອື່ນຢູ່ແລ້ວ ຈື່ງຍັງຮ່ວມປະມູນຄື່ນຄວາມຖີ່900 MHz
ໃນປະຈຸບັນແລະອານາຄົດບໍລິການຫລັກໃນໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ຄືບໍລິການບອດແບນຜ່ານມືຖື(ຕ່າງຈາກເດິມຊື່ງເນັ້ນພຽງການໂທອອກຮັບສາຍ)ຄວາມໄວຂອງບໍລິການນີ້ຂື້ນກັບປະລິມານຄື່ນທີ່ໃຊ້ວຽກອີກທັງປະຈຸບັນເທັກໂນໂລຊີສາມາດນຳຄື່ນຍ່ານຕ່າງໆມາປະສົມປະສານໃຫ້ບໍລິການໄດ້ຢ່າງລົງຕົວ ເຮົາຈື່ງມັກຈະເກັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຄື່ນຄວາມຖີ່ທຸກແຖບຍ່ານ ເພື່ອຮ່ວມຊິງການເປັນຜູ້ນຳບໍລິການນັ້ນເອງ
 1. ເປັນຫຍັງລາຄາຄື່ນຄວາມຖີ່900 MHzຖືງແພງກວ່າຄື່ນຄວາມຖີ່1800 MHz
ຄື່ນຄວາມຖີ່900 MHzມີຄຸນສົມບັດເດີນທາງໄດ້ໄກກວ່າຄື່ນຄວາມຖີ່1800 MHzການຕັ້ງເສົາສະຖານນີ 1 ຕົ້ນ ຈື່ງຄອບຄຸມພື້ນທີ່ທຽບເທົ່າກັບເສົາສະຖານນີຂອງຄື່ນຄວາມຖີ່1800 MHzປະມານ 3 ຕົ້ນ ເຮັດໃຫ້ໃຊ້ງົບປະມານໃນການຂະຫຍາຍໂຄງຂ່າຍຕ່ຳກວ່າໃນພື້ນທີ່ໃຫ້ບໍລິການຂະຫນາດດຽວກັນ ລາຄາຄື່ນຄວາມຖີ່900 MHzສະເລ່ຍຕໍ່ຫນ່ວຍທົ່ວໂລກຈື່ງສູງກວ່າລາຄາຄື່ນຄວາມຖີ່1800 MHzປະມານ2 ເທົ່າຕົວ
 1. ເປັນຫຍັງລາຄາຄື່ນຊຸດທີ່ຫນື່ງຖືງຖືກກວ່າຄື່ນຊຸດທີສອງ ທັງທີ່ເປັນຄື່ນຄວາມຖີ່ 900 MHzເຫມືອນກັນ
ຄື່ນຊຸດທີຫນື່ງເປັນແຖບທີ່ຕິດກັບຄື່ນຄວາມຖີ່ຍ່ານ850 MHz ຊື່ງຄ້າຍດີແທັກເປີດໃຫ້ບໍລິການ3Gຢູ່ ເຮັດໃຫ້ອາດເກີດບັນຫາສັນຍານລົບກວນກັນໄດ້ ໃນອາດີດຈື່ງມີການກັ້ນຄື້ນໄວ້ປະມານ3.5 MHzເພື່ອເປັນພື້ນທີ່ກັນຊົນຫລືກາດແບນ(guard band)ເຮັດໃຫ້ເຫລືອຄື່ນຄວາມຖີ່900 MHz ສຳຫລັບໃຫ້ບໍລິການພຽງ 17.5 MHz ແຕ່ໃນການປະມູນຄັ້ງນີ້ ກສທຊ.ລົດຂະຫນາດກາດແບນລົງອີກ2.5 MHzເພື່ອນຳມາຮ່ວມກັບຄື່ນທີ່ຫມົດສຳປະທານຈົນສາມາດເພີ່ມປະລິມານຄື່ນໃນການປະມູນເປັນ 20 MHzໃນທາງເທັກນິກຜູ້ຊະນະການປະມູນຊຸດນີ້ຈື່ງອາດຕ້ອງລົງທືນຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຈັດການບັນຫາສັນຍານລົບກວນເພີ່ມ ຊື່ງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມໃນສ່ວນນີ້ອາດສູງຖືງປະມານ3,000ລ້ານບາດໃນຂະນະທີ່ຄື່ນຊຸດທີສອງບໍ່ປະສົບບັນຫານີ້ຈື່ງບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນເພີ່ມ ຂໍ້ມູນນີ້ສາມາດອະທິບາຍ ໄດ້ວ່າເປັນຫຍັງຄ້າຍເອໄອເອັດສ໌(ຜູ້ແພ້ການປະມູນຊຸດທີສອງ)ຖືງບໍ່ຊະນະການປະມູນຄື່ນຄວາມຖີ່ທັງທີ່ສະເຫນີລາຄາສູງກວ່າຄ້າຍແຈສ໌(ຜູ້ຊະນະການປະມູນຊຸດທີຫນື່ງ)ເພາະຫາກຕ້ອງການກັບມາຊະນະຄື່ນຊຸດທີຫນື່ງ ຄ້າຍເອໄອເອັດສ໌ຕ້ອງກຽມງົບປະມານເພື່ອຈັດການບັນຫາການລົບກວນເພີ່ມອີກນັບພັນລ້ານບາດຢູ່ດີ ຈື່ງຍອມຫຍຸດການສະເຫນີລາຄາລົງທີ່ຄື່ນຊຸດທີສອງ
 1. ລາຄາຊະນະປະມູນຄັ້ງນີ້ສູງທີ່ສຸດໃນໂລກຫລືບໍ່
ລາຄາຊະນະປະມູນຄັ້ງນີ້ເຫນືອຄວາມຄາດຫມາຍທອງທຸກຝ່າຍ ຈົນມີຂໍ້ສົງໄສວ່າເປັນລາຄາທີ່ສູງກວ່າປະເທດອື່ນໆຫລືບໍ່ຈາກລາຍງານການສືກສາຂອງ ITUເພື່ອປະເມີນມູນຄ່າຄື່ນຄວາມຖີ່900 MHzໃນການຈັດປະມູນຄັ້ງນີ້ ພົບວ່າ ເມື່ອເຮັດການລວບລວມຜົນການປະມູນໃນປະເທດຕ່າງໆ(ຊື່ງອາດບໍ່ຄົບທຸກປະເທດຈື່ງບໍ່ສາມາດຢືນຢັນເປັນສະຖິຕິໂລກໄດ້)ພົບວ່າລາຄາຄື່ນຄວາມຖີ່900 MHzທີ່ປະມູນສູງສຸດໃນອາທິດຄືການປະມູນທີ່ຮ່ອງກົງເມື່ອປີ 2011ມີລາຄາຄື່ນສະເລ່ຍຕໍ່ຫນ່ວຍທີ່ປມານ64ບາດຕໍ່ເມັກກະເຮີດຕໍ່ປະຊາກອນ ສ່ວນລາຄາການຊະນະປະມູນຂອງໄທຢູ່ທີ່ປະມານ57ບາດຕໍ່ເມັກກະເຮີດຕໍ່ປະຊາກອນ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າລາຄາຂອງໄທຍັງຕ່ຳກວ່າ ແຕ່ນີ້ເປັນການປຽບທຽບໂດຍໃຊ້ຕົວເລກດິບ ຫາກມີການປັບມູນຄ່າທີ່ແຈ້ງຈິງຂອງຄ່າເງີນຕາມຫລັກການຄວາມເທົ່າທຽມກັນຂອງອຳນາດຊື້(Purchasing power parity)ແລ້ວ ລາຄາຄື່ນສະເລ່ຍຂອງຮ່ອງກົງຈະທຽບໄດ້ພຽງປະມານ51ບາດຕໍ່ເມັກກະເຮີດຕໍ່ປະຊາກອນ ຊື່ງຈະພົບວ່າລາຄາຂອງໄທສູງກວ່າ ທັງທີ່ຕະຫລາດໂທລະຄົມມະນາຄົມຮ່ອງກົງມີອັດຕາຜົນຕອບແທນຕໍ່ການລົງທືນສູງກວ່າປະເທດໄທຫລາຍ
 1. ຈຳນວນຮອບການປະມູນຄັ້ງນີ້ຫລາຍທີ່ສຸດໃນໂລກຫລືບໍ່
ການປະມູນຄັ້ງນີ້ມີການສະເຫນີລາຄາຖືງ198ຮອບ ຊື່ງດົນກວ່າການປະມູນຄື່ນຄວາມຖີ່1800 MHzທີ່ຜ່ານມາ ຈົນຫລາຍຄົນສົງໄສວ່າເປັນການປະມູນມາລາທອນທີ່ສຸດໃນໂລກຫລືບໍ່ ຈາກຂໍ້ເທັດຈິງເຮົາຈະພົບວ່າການປະມູນຫລັກຮ້ອຍຮອບເປັນເລື່ອງປົກກະຕິຂອງການປະມູນຄື່ນຄວາມຖີ່ໃນຕ່າງປະເທດໃນປີ 2008 ແຄນນາດາມີການປະມູນຄື່ນດົນເກືອບສອງເດືອນ ສິ້ນສຸດທີ່331ຮອບຢ່າງໃດຕາມໂດຍທົ່ວໄປ ການປະມູນຄື່ນຄວາມຖີ່ໃນຕ່າງປະເທດບໍ່ໄດ້ນຳຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນມາເກັບຕົວຄືໃນບ້ານເຮົາ
 1. ເປັນຫຍັງລາຄາຊະນະປະມູນຈື່ງສູງ
ລາຄາຊະນະປະມູນທີ່ສູງສະທ້ອນຖືງຄວາມຕ້ອງການຊະນະທີ່ສູງເຊັ່ນກັນ ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຕ້ອງການສູງຂະຫນາດນີ້ມີຫລາຍດ້ານໄດ້ແກ່
ປັດໄຈດ້ານເທັກນິກ:ຄື່ນຄວາມຖີ່900 MHzປະຫຍັດງົບປະມານການຂະຫຍາຍໂຄງຂ່າຍແລະທີ່ສຳຄັນປະເທດໄທມີຄື່ນຍ່ານນີ້ຫລືສຳຫລັບບໍລິການໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ພຽງ20 MHzທີ່ນຳມາຈັດປະມູນຄັ້ງນີ້ເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ມີຄື່ນເຫລືອອີກແລ້ວ ໃນຂະນະທີ່ໃນຫລາຍປະເທດບໍ່ວ່າຈະເປັນອິນເດຍຫລືເຍຍລະມັນມີການປະມູນຄື່ນຄວາມຖີ່ຍ່ານນີ້ໃນປະລິມານຫລາຍກວ່າໄທ ເມື່ອເປັນສິນຄ້າທີ່ຂາດແຄນແລະມີຄວາມຕ້ອງການສູງ ຈື່ງບໍ່ຫນ້າແປກໃຈວ່າລາຄາຈະສູງໄປດ້ວຍ
ປັດໄຈດ້ານສ່ວນແບ່ງການຕະຫລາດ:ມີຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລາຍໃຫມ່ຕ້ອງການແຈ້ງເກີດໃນຕະຫລາດບໍລິການ ໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ແລະລາຍເກົ່າບາງລາຍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຄື່ນຄວາມຖີ່ຊື່ງເຄີຍຖືຄອງຕາມສຳປະທານເດີມເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄຸນນະພາບບໍລິການລົດຕ່ຳລົງ ໃນຂະນະທີ່ບາງລາຍຕ້ອງການຄື່ນຄວາມຖີ່ເພື່ອລົດຄວາມສ່ຽງຂອງການສິ້ນສຸດສຳປະທານໃນອານາຄົດແລະທີ່ສຳຄັນບາງລາຍຕ້ອງການຊ່ວງຊິງສ່ວນແບ່ງການຕະຫລາດ ໂດຍເພີ່ມປະລິມານຄື່ນທີ່ຖືຄອງ ຊື່ງໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ເທົ່າກັບການແຍ່ງຊິງຄື່ນມາຈາກມືຂອງຄູ່ແຂ່ງ ຈົນອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ຄູ່ແຂ່ງບາງລາຍຕ້ອງອອກຈາກຕະຫລາດໄປໃນອານາຄົດ
ປັດໄຈດ້ານການແບ່ງງວດຊຳລະເງີນ:ໃນການປະມູນຄື່ນຄວາມຖີ່ອື່ນ ກສທຊ.ກຳຫນົດໃຫ້ຜູ້ຊະນະຊຳລະເງີນງວດທຳອິດ50%ຂອງລາຄາທີ່ຊະນະແລະງວດທີສອງແລະສາມງວດລະ25%ຍິ່ງປະມູນໃນລາຄາທີ່ສູງຂື້ນກໍ່ຍິ່ງຕ້ອງຫາເງີນຊຳລະງວດທຳອິດເພີ່ມຂື້ນ ແຕ່ໃນການປະມູນຄັ້ງນີ້ ກສທຊ.ກຳຫນົດໃຫ້ຊຳລະງວດທຳອິດປະມານ8,000ລ້ານບາດ ແລະງວດທີສອງແລະສາມງວດລະປະມານ4,000ລ້ານບາດສ່ວນ ທີ່ເຫລືອທັງຫມົດຈື່ງນຳມາຊຳລະໃນງວດທີສີ່ ເຮັດໃຫ້ການເພີ່ມລາຄາປະມູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງບໍ່ມີຜົນຕໍ່ພາລະທາງການເງີນໃນສາມງວດທຳອິດ ການແບ່ງງວດການຊຳລະເງີນແບບນີ້ ຫາກສາມາດນຳຄື່ນທີ່ຊະນະປະມູນໄປສ້າງລາຍໄດ້ໃນສີ່ປີທຳອິດ ແລ້ວນຳລາຍໄດ້ດັ່ງກ່າວມາຊຳລະໃນງວດສຸດທ້າຍ ກໍ່ຈະບໍ່ເປັນການເພີ່ມພາລະຫນີ້ແລະດອກເບັ້ຍໃນໄລຍະສັ້ນ
 1. ຜູ້ຊະນະການປະມູນຈະບ້ຽວຫນີ້ໄດ້ບໍ່ ຫາກກິດຈະການບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ
ຈາກການແບ່ງງວດຊຳລະເງີນທີ່ກ່າວມາແລ້ວ ພົບວ່າຜູ້ຊະນະການປະມູນຕ້ອງຊຳລະຄ່າງວດໃນແຕ່ລະງວດໃນອັດຕາສ່ວນປະມານ10 : 5 : 5 : 80ກ່າວຄືຊຳລະງວດສຸດທ້າຍເກືອບຮອບລະ80ຂອງລາຄາຊະນະການປະມູນ ມີຂໍ້ສົງໄສວ່າຫາກທຸລະກິດບໍ່ລອດກໍ່ສາມາດບ້ຽວຫນີກ້ອນໃຫຍ່ໄດ້ ໂດຍແທ້ຈິງແລ້ວ ກສທຊ.ກຳຫນົດໃຫ້ຊຳລະງວດທຳອິດປະມານ8,000ລ້ານບາດ ແຕ່ຕ້ອງວາງຫນັງສືຄ້ຳປະກັນຈາກສະຖາບັນການເງີນສຳຫລັບຍອດເງີນໃນງວດທີ່ເຫລືອທັງຫມົດ ໃນຄາວດຽວກັນດ້ວຍ ດັ່ງນັ້ນຫາກມີການບໍ່ຊຳລະຄ່າງວດໃນງວດໃດກໍ່ຕາມ ກສທຊ.ສາມາດດຳເນີນການຕາມກົດຫມາຍເພື່ອຢືດຫລັກຊັບຄ້ຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບມອບຕັ້ງແຕ່ທຳອິດ
 1. ລາຄາຊະນະປະມູນທີ່ສູງຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິການ4Gແພງຂື້ນຫລືບໍ່
ການປະມູນຄື່ນຄວາມຖີ່ປຽບສະເຫມືອນການເຊັ້ງສິດທິໃນການໃຊ້ຄື່ນຄວາມຖີ່ ບໍ່ວ່າເຮົາເຊັ້ງປ້ຳນ້ຳມັນມາແພງພຽງໃດ ເຮົາກໍ່ຕ້ອງຂາຍນ້ຳມັນໃນລາຄາລິດລະບໍ່ເກີນລາຄາຂອງປ້ຳຄູ່ແຂ່ງ ບໍ່ເຊັ່ນນັ້ນຈະບໍ່ມີຄົນມາເຕີມນ້ຳມັນກັບປ້ຳເຮົາ ການຜັກພາລະຄ່າເຊັ້ງຈື່ງເປັນເລື່ອງຍາກ ໃນຂະນະດຽວກັນ ແມ້ກຸ່ມເອໄອເອັດສ໌ແລະດີແທັກຈະບໍ່ຊະນະການປະມູນຄັ້ງນີ້ ແຕ່ກໍ່ມີບໍລິການ4Gເຊັ່ນກັນ ຫາກຜູ້ຊະນະການປະມູນຫວັງຈະແຍ່ງສ່ວນແບ່ງການຕະຫລາດ ກໍ່ບໍ່ສາມາດຂາຍແພງກວ່າ 4Gໃນປະຈຸບັນໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ
 1. ແລ້ວແມ່ນຫຍັງທີ່ອາດຈະກະທົບຜູ້ບໍລິໂພກ
ກສທຊ.ໄດ້ກຳຫນົດເງື່ອນໄຂກ່ຽວກັບອັດຕາຄ່າບໍລິການສະເລ່ຍທີ່ຕ້ອງລົດຕ່ຳກວ່າຄ່າບໍລິການສະເລ່ຍໃນປະຈຸບັນນັບແຕ່ເປັນໄປໄດ້ວ່າຫາກຜູ້ຊະນະການປະມູນເັນ້ການປະຄັບປະຄອງຜົນປະກອບການ ຈະພົບການລົດຄ່າບໍລິການຢ່າງຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປທີລະເລັກທີ່ລະຫນ້ອຍແລະຫາກຜູ້ຊະນະການປະມູນຂາດແຄນງົບປະມານໃນການຂະຫຍາຍໂຄງຂ່າຍ ກໍ່ຈະກະທົບຕໍ່ອັດຕາການຄອບຄຸມຂອງພື້ນທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ແນວໃດກໍ່ຕາມ ກສທຊ.ມີຫນ້າທີ່ຕ້ອງຕິດຕາມຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂື້ນໃນທຸກດ້ານ ແລະຫາກຈຳເປັນອາດຕ້ອງກຳຫນົດມາດຕະການເພີ່ມເຕີມເພື່ອການຄຸ້ມຄອງປະໂຫຍດຂອງສທາລະນະ
 1. ອານາຄົດການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫລາດມືຖື ຫລັງການປະມູນຂອງແຕ່ລະລາຍຈະເປັນແນວໃດ
ສຳຫລັບຄ້າຍເອໄອເອັດສ໌ແລະຄ້າຍດີແທັກ ແມ້ຈະບໍ່ຊະນການປະມູນແຕ່ລະດັບລາຄາທີ່ຢືນຫຍັດສູ້ໃນການປະມູນທີ່ບໍ່ຕ່ຳກວ່າ70000ລ້ານບາດທັງສອງຄ້າຍ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າ ທັງສອງຄ້າຍສູ່ເຕັມທີ່ແລະບໍ່ໄດ້ສົ່ງສັນຍານແມ້ແຕ່ຫນ້ອຍວ່າຈະຖອນຕົວອອກຈາກຕະຫລາດມືຖືເມືອງໄທ ໂດຍແຕ່ລະຄ້າຍເອງຍັງມີຄື່ນຄວາມຖີ່ຍ່ານອື່ນທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການໄດ້ຢູ່ ໃນປະຈຸບັນທັງສອງຄ້າບໍ່ໄດ້ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ສະຖານະການຂັບຂັນແຕ່ຢ່າງໃດ ພຽງແຕ່ຕ້ອງກຳຫນົດກົນລະຍຸດເພື່ອຮັກສາຄຸນນະພາບບໍລິການແລະສ່ວນແບ່ງການຕະຫລາດໃຫ້ໄດ້ສຳຫລັບຄ້າຍທຣູນັ້ນ ການມຸ້ງຫມັ້ນເອົາຈິງເພື່ອຊະນະການປະມູນທັງຄື່ນຄວາມຖີ່900 ແລະ1800 MHzສະແດງໃຫ້ເຫັນຖືງຄວາມຕ້ອງການກ້າວສູ່ອັນດັບ 1 ຂອງຕະຫລາດມືຖືໃນໄທ ການຄອບຄອງຄື່ນຫລາຍຍ່ານຄວາມຖີ່ໃນປະລິມານຫລາຍຈະເປັນຜົນດີຕໍ່ຄຸນນະພາບບໍລິການແລະຄວບຄອບຄຸມຂອງພື້ນທີ່ໃຫ້ບໍລິການ
ໃນສ່ວນນ້ອງໃຫມ່ໃນຕະຫລາດມືຖືຄືຖ້າຍແຈສ ຊື່ງເດີມມີບໍລິການບອດແບນແບບມີສາຍແລະບໍລິການໄວຟາຍຢູ່ແລ້ວ ການເພີ່ມບໍລິການບອດແບນຜ່ານມືຖືຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດບໍລິການລູກຄ້າບອດແບນໄດ້ຄົບວົງຈອນຫລາຍຍິ່ງຂື້ນແລະແມ້ວ່າລາຄາຄື່ນທີ່ແຈສເຄາະນັ້ນນັບວ່າສູງເກີນໄປສຳຫລັບລາຍໃຫມ່ທີ່ຈະເຮັດກຳໄລ ເພາະເປັນລະດັບລາຄາຂອງລາຍເກົ່າລາຍໃຫຍ່ ແຕ່ກໍ່ຄາດການວ່າແຈສຄົງຈະຫາພັນທະມິດທາງທຸລະກິດກັບຄ້າຍມືຖືເດີມທີ່ບໍ່ຊະນະການປະມູນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອລົດຕົ້ນທືນສ່ວນອື່ນໃນການເຂົ້າສູ່ຕະຫລາດມືຖື ຈື່ງຕ້ອງຈັບຕາວ່າຄ້າຍມືຖືທີ່ຄອບຄອງຄື່ນຄວາມຖີ່ປະລິມານຫນ້ອຍກວ່າຄ້າຍອື່ນຈະມີໂອກາດທີ່ຈະເປັນພັນທະມິດທີ່ຜົນປະໂຫຍດລົງຕົວຫລາຍທີ່ສຸດແມ່ນຫລືບໍ່
ທັງນີ້ ການທີ່ມີຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລາຍໃຫມ່ເກີດຂື້ນ ຫນ້າຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການແຂ່ງຂັນເພື່ອຜູ້ບໍລິໂພກອີກຄັ້ງຫນື່ງ ຫລັງຈາກທີ່ການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫລາດມື້ຖືຂອງສາມຄ້າຍໃຫຍ່ຢູ່ໃນສະພາບຕົກຕະກອນມາຫລາຍປີ
 1. ການປະມູນຄັ້ງນີ້ເຮັດໃຫ້ ກສທຊ.ມີລາຍໄດ້ມະຫາສານ

ກສທຊ.ມີຫນ້າທີ່ໃນການຈັດສັນຄື່ນຄວາມຖີ່ໂດຍວິທີການປະມູນແຕ່ລາຍໄດ້ຈາກການປະມູນທັງຫມົດຫລັງຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດປະມູນ ຕ້ອງນຳສົ່ງເປັນລາຍໄດ້ແຜ່ນດິນ ບໍ່ແມ່ລາຍໄດ້ຂອງ ກສທຊ.ແມ້ແຕ່ບາດຽວ ການໃຊ້ຈ່າຍເງີນດັ່ງກ່າວຈື່ງເປັນອຳນາດຫນ້າທີ່ຂອງທາງລັດຖະບານ ຊື່ງສາມາດນຳໄປໃຊ້ໄດ້ໃນທຸກພາລະກິດໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ພາກອຸດສາຫະກຳໂທລະຄົມມະນາຄົມກໍ່ຢາກໃຫ້ລັດຖະບານຈັດສັນເງີນບາງສ່ວນເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕໍ ຊື່ງຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ຕະຫລາດມືຖືແລະອຸດສາຫະກຳກ່ຽວເນື່ອງເຕີບໃຫຍ່ໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສ່ວນ ກສທຊ.ເອງບໍ່ໄດ້ເສັດສິ້ນພາລະກິດພຽງການຈັດປະມູນ ແຕ່ຍັງມີຫນ້າທີ່ຫລັງຈາກການປະມູນຕັ້ງແຕ່ການອອກໃບອານຸຍາດ ການກຳກັບເບິ່ງແຍງການປະກອບກິດຈະການ ທີ່ສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຄືການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທຳແລະຫາກເກີດສະຖານະການໃນພາຍຫລັງວ່າ ການປະມູນໃນຄັ້ງນີ້ນຳໄປສູ່ການຜູກຂາດໃນຕະຫລາດບໍລິການ ໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລາຍໃດຫລືຫລາຍລາຍ ກສທຊ.ກໍ່ຕ້ອງມີມາດຕະການເພື່ອຮັບມືກັບບັນຫາການຜູກຂາດຈາກຜູ້ມີອຳນາດເຫນືອຕະຫລາດລາຍນັ້ນໆ

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ  -   (24/05/2017 22:34:06)