ပေဟဠိဆန္ 900 MHz လွိုင္းႀကိမ္နႈန္း ေလလံတင္မႈေျဖရွင္းျခင္း၊

ေနာက္ဆံုးတြင္ 900 MHz လႈိင္းႀကိမ္ႏႈန္း၏ေလလံတင္ဝယ္ယူမႈသည္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္၏ညဥ့္နက္ကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး၊ ၁၉ ရက္နံနက္တြင္ၿပီးဆံုးသြားသည္။ေလလံပြဲ၏ရလဒ္မွာ အႏိုင္ရေသာ ေဈးႏႈန္း ႏွင့္အႏိုင္ရသူပါ ထင္ထားသည္ထက္ ပို၍ရရွိၿပီး၊ေလလံပြဲကာလအတြင္းတြင္၊ သံသယျဖစ္ ေသာ ေမးခြန္း ေျမာက္မ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္၊ ေလလံတင္ပြဲအၿပီးသံသယရွိသည္မွာ ေလလံတင္အႏိုင္ရသူ ၄ ဦးစလံုး ၏အနာဂတ္ဆိုင္ရာသံသယမ်ားအတြက္ေအာက္ပါေဖၚျပခ်က္မ်ားကိုရွာေဖြဖတ္ၾကားၾကည့္ ေစလိုပါ သည္။
၁. 900 MHz လႈိင္းႀကိမ္ႏႈန္း ေလလံတင္ဝယ္ယူပြဲတြင္၊ အျခားလႈိင္းႀကိမ္ႏႈန္းရွိေနၿပီးေသာ လုပ္ငန္း ရွင္သည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ထပ္မံ၍ပါဝင္ယွဥ္ၿပဳိင္ပါသနည္း၊
လက္ရွိနွင့္အနာဂတ္ကာလတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းေပၚ၏အဓိကဝန္ေဆာင္မႈသည္၊ မိုဘိုင္း ဘေရာ့ဒ္ဘန္းဖုန္း ဝန္ ေဆာင္မႈ(ယခင္ကဖုန္းေခၚဆိုမႈႏွင့္လက္ခံမႈသာ) ျဖစ္သည္၊ ဤဝန္ေဆာင္မႈ၏လွ်င္ျမန္မႈသည္၊ အသံုးျပဳ ေသာ လႈိင္းႀကိမ္ႏႈန္းပမာဏေပၚမူတည္သည္၊ ထို႔အျပင္ပစၥဳပၸန္တြင္လႈိင္းအသီးသီးမွ နည္းပညာမ်ားေပါင္း စပ္ၿပီး၊ဝန္ေဆာင္မႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ထို႔ေၾကာင့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ဝန္ေဆာင္မႈ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္မႈ အတြက္လႈိိင္း တိုင္းနီးပါးရွိေလလံပြဲမ်ားတြင္ဝင္ေရာက္ယွွဥ္ၿပဳိင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
၂. 900 MHz လႈိင္းႀကိမ္နႈန္း၏ေဈးႏႈန္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ 1800 MHz လႈိင္းႀကိမ္နႈန္းထက္ ေဈးၾကီးပါသနည္း၊
900 MHz လႈိင္းႀကိမ္နႈန္း ၏ေဈးႏႈန္းသည္1800 MHz လႈိင္းႀကိမ္နႈန္းထက္ပို၍က်ယ္ျပန္႔စြာ ခရီးေဝး သြားႏုိင္သည္။ တိုင္တစ္တိုင္တပ္ဆင္မႈသည္ 1800 MHz လႈိင္းႀကိမ္နႈန္း၏တိုင္ ၃ တိုင္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္သည္၊ တူညီ ေသာ ဧရိယာအတြင္းတြင္တိုးခ်ဲ႕မႈကုန္က်စရိတ္ပိုသက္သာသည္၊ 900 MHz လႈိင္းႀကိမ္နႈန္း၏ တစ္ကမၻာလံုး ဆိုင္ရာပ်မ္းမွ်တစ္ယူနစ္တန္ဖိုးသည္1800 MHz လႈိင္းႀကိမ္နႈန္းထက္ ၂ ဆပိုျမင့္သည္။
          ၃. 900 MHz လႈိင္းႀကိမ္နႈန္းတူေသာ္လည္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ပထမလႈိုင္း၏ ေဈးနႈန္း သည္၊ ဒုတိယလႈိင္း ထက္ေဈးနႈန္းသက္သာပါသနည္း၊
ပထမလႈိုင္းစီးရီးသည္ 850 MHz လႈိင္းႀကိမ္နႈန္းႏွင့္ကပ္လွ်က္ဘားျဖစ္သည္၊ DTAC လိုင္းက 3G ဝန္ ေဆာင္မႈေပးေနသည့္အတြက္ လိုင္းေႏွာက္ယွက္မႈျပႆနာျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ခို႔ေၾကာင့္အတိတ္ကာလ တြင္ 3.5 MHz ခန္႔ကာထားသည္၊ၾကားခံဧရိယာ (သို႔မဟုတ္) guard band ျဖစ္ရန္ျဖစ္ၿပီး၊17.5 MHz ဝန္ေဆာင္မႈ အတြက္ 900 MHz ကၾကြင္းက်န္ေစသည္၊သို႔ေသာ္ဤအႀကိမ္ေလလံပြဲတြင္ ရုပ္သံလိုင္းက  guard band ၏ အရြယ္အစားကို 2.5 MHz ခန္႔ေလွ်ာ့ထားၿပီး၊ မူပိုင္ခြင့္သေဘာတူ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း ကုန္ဆံုးၿပီး ေသာ လႈိင္း ႏွင့္ေပါင္းစပ္ရန္ ေလလံတင္မႈ၏လႈိင္းပမာဏကို 20 MHz တိုးထားသည္၊ နည္း ပညာ လက္ေတြ႔ တြင္ ေလလံတင္ အႏိုင္ရေသာလုပ္ငန္းရွင္သည္လႈိင္းေႏွာက္ယွက္မႈျပႆနာေျဖ ရွင္းမႈကိရိယာ တပ္ဆင္ထား ရမည္၊ ဤ အဆင့္ ၏ထပ္မံကုန္က်စရိတ္သည္ ဘတ္သန္းေပါင္း ၃၀၀၀ အထိျမွင့္ႏိုင္သ ည္၊ ဒုတိယလႈိင္းတြင္မူ ဤကဲ့သို႔ျပႆနာ မ်ားၾကဳံေတြ႔မႈမရွိသည့္အတြက္၊ ထပ္မံကုန္ဆံုးရမည့္ကုန္က် စရိတ္မရွိပါ၊ ဤအခ်က္အလက္ သည္ AIS (ဒုတိယလႈိင္းတြင္ေလလံရႈံးသူ)သည္ JAS (ပထမလႈိုင္းတြင္အႏိုင္ရသူ )ထက္ ပိုမိုျမွင့္မားေသာ ေဈးကို အဆို တင္ျပေသာ္လည္း၊ ဆံုးရႈံးရသည္၊ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အကယ္၍ AIS သည္ပထမလႈိုင္းကို ျပန္လည္ အႏိုင္ရလိုလွ်င္လိုင္း ေႏွာက္ယွက္မႈျပႆနာ ေျဖရွင္းမႈအတြက္ကုန္က်စရိတ္သန္း ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာထပ္မံ ကုန္ဆံုးရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဒုတိယ လႈိင္းယွဥ္ၿပဳင္မႈကို ရပ္တန္႔ရျခင္းျဖစ္သည္။
    ၄. ဤအႀကိမ္၏အနိုင္ရေသာေလလံေဈးနႈန္းသည္ ကမၻာေပၚမွာအျမင့္ဆံုးလား၊
ဤအႀကိမ္၏ေလလံေဈးနႈန္းသည္ အားလံုး၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားထက္ေက်ာ္လြန္သည့္အတြက္၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္၊ ပိုမိုျမင့္သလား ဟု သံသယရွိၾကသည္၊  ဤအႀကိမ္ 900 MHz လႈိင္းႀကိမ္နႈန္း၏ ေလလံ တန္ဖိုး ခန္႔မွန္းရန္ ITU ၏ေလ့လာမႈအစီရင္ခံစာအရ - ႏိုင္ငံအသီးသီး ၏ေလလံဝယ္ယူမႈ ရလဒ္မ်ားစုေပါင္း ၿခံဳၾကည့္လွ်င္    (ႏိုင္ငံတိုင္းျပည့္စံုေအာင္မျပလုပ္ႏိုင္သည့္အတြက္ကမၠာ့စံခ်ိန္ဟုအတည္မျပဳႏိုင္) ေအာက္ပါ အတိုင္း ေတြ႔ႏိုင္သည္။ အတိတ္ကာလတြင္ 900 MHz လႈိင္းႀကိမ္နႈန္း၏ အျမင့္ဆံုးေလလံတန္ဖိုးသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေဟာင္ ေကာင္ေလလံတင္ပြဲတြင္ တစ္ယူနစ္၏ပ်မ္းမွ်ေဈးနႈန္းမွာ လူတစ္ဦးနႈန္း megahertz နႈန္း သည္ ၆၄ ဘတ္၊ ထိုင္းနိုင္ငံအနိုင္ရေလလံ၏ေဈးနႈန္းသည္ လူတစ္ဦးနႈန္း megahertz နႈန္း သည္ ၅၇ ဘတ္ ခန္႔ျဖစ္ၿပီး၊ထိုင္း နိုင္ငံ ေလလံႏႈန္းကပိုနိမ့္သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ကိန္းဂဏန္း သတ္သတ္ႏႈိင္းယွဥ္မႈ သာျဖစ္သည္၊ ဝယ္ယူစြမ္းအားကြာျခားမႈနႈန္း (Purchasing power parity) ၏ အမွန္တကယ္တန္ဖိုးအရဆို လွ်င္ေဟာင္ေကာင္ပ်မ္းမွ်ေဈး ႏႈန္း၏ လူတစ္ဦးနႈန္း megahertz နႈန္း သည္ ၅၁ ဘတ္သာ ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ ကပိုျမင့္ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္၊ ေဟာင္ေကာင္၏တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးေဈးကြက္ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈအေပၚ ရလဒ္သည္ထိုင္းနိုင္ငံထက္ပိုမိုျမင့္မားသည္။
    ၅. ေလလံႀကိမ္အေရ၇တြက္သည္ ကမၻာေပၚမွာအမ်ားဆံုးလား၊
ဤအႀကိမ္၏ေလလံေဈးနႈန္းသည္ ၁၉၈ ႀကိမ္အထိ ေလလံထုသည္။လြန္ခဲ့ေသာ 1800 MHz လႈိင္း ႀကိမ္နႈန္း၏ေလလံပြဲထက္ပိုၾကာသည့္အတြက္ ကမၻာေပၚမွာအၾကာဆံုးလား၊ ဟုသံသယရွိၾကသည္၊အမွန္စင္ စစ္မွာ ႏိုင္ငံျခားတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ေလလံတင္ပြဲ ၂ လနီးပါးၾကာၿပီး၊ ၃၃၁ ႀကိမ္ တြင္ၿပီးဆံုး သြား သည္၊ သို႔ေသာ္ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ထိုင္း ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေလလံထုသူမ်ားအား ေနရာတစ္ေနရာထဲ တြင္ဧရိ ယာ သတ္မွတ္မႈမ်ားမရွိပါ။
     ၆. အဘယ္ေၾကာင့္ေလလံေဈးနႈန္းျမင့္ပါသနည္း။
           ေလလံေဈးနႈန္းျမင့္မားျခင္းသည္ ဝယ္လိုအားျမင့္မားျခင္းကိုေဖၚျပသည္၊ ဝယ္လိုအားျမင့္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမွာ ရႈေထာင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွသည္၊
နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာအခ်က္မ်ား -  လႈိင္းႀကိမ္နႈန္း 900 MHz သည္ ကြန္ရက္တိုးခ်ဲ့ဘတ္ဂ်က္ကို သက္သာ ေစသည္၊ အေရးႀကီးသည္မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဤအႀကိမ္တြင္ ေလလံတင္ေသာ မိုဘုိင္းဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈ အတြက္ လႈိင္းႀကိမ္နႈန္း 20 MHz သာက်န္ေတာ့သည္၊ ၊အိႏၵယ သို႔မဟုတ္ ဂ်ာမနီႏ္ုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ေသာႏိုင္ငံ ျခား တိုင္း ျပည္မ်ား တြင္ထိုင္းႏိုင္ငံထက္ပိုမ်ားသည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ားရွားပါးခ်ိန္တြင္ဝယ္လိုအားျမင့္မားျခင္း သည္အံ့ၾသစရာေတာ့မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝယ္လိုအားျမင့္မားရျခင္းျဖစ္သည္။
ေဈးကြက္ေဝစုဆိုင္ရာအခ်က္မ်ား - ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက မိုဘိုင္းဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈေဈး ကြက္အတြက္ ေအာင္ျမင္ေစခ်င္ျခင္း၊ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈေဟာင္းမ်ားလည္းမိမိ၏သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရလုပ္ကိုင္ ေနေသာ လႈိင္းႀကိမ္နႈန္း၏အရည္အေသြးျမင့္မားမႈရွိေစရန္၊ထပ္မံလိုအပ္ျခင္း၊တခ်ဳိ႔လုပ္ငန္းရွင္သည္ ကန္ထ ရိုက္သက္တန္းကုန္ေတာ့မည့္အနာဂတ္တြင္စြန္႔စားမႈအႏၲရာယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးတြက္လႈိင္းႀကိမ္နႈန္းကိုထပ္မံလိုခ်င္ျခင္း၊တစ္ခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းရွင္သည္လႈိုင္းႀကိမ္ႏႈန္းရရွိထားပိုင္ခြင့္ပမာဏတိုးျမွင့္ျခင္းျဖင့္ေဈးကြက္ေဝစုမ်ားအတြက္ယွဉ္ျပိဳင္လိုျခင္းစသည္တို႔ျဖစ္သည္။
အရစ္က်ေငြေပးေခ်မႈဆိုင္ရာအခ်က္မ်ား -  အျခားေလလံတင္ဝယ္ယူမႈတြင္ ရုပ္သံလိုင္းရံုးသည္ ပထမ အရစ္ ေငြေပးေခ်မႈတြင္၅၀%ေပးေခ်ရန္သတ္မွတ္ထားၿပီး၊ဒုတိယအရစ္တြင္ ၂၅%၊ ေလလံတင္ေဈးႏႈန္းျမင့္ေလ၊ ပထမအရစ္ေပးေခ်ေငြပိုမ်ားေလျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ဤအႀကိမ္တြင္ ရုပ္သံလိုင္းရံုး သည္ပထမရစ္တြင္ဘတ္ သန္းေပါင္း ၈၀၀၀ ေပးေခ်ရန္သတ္မွတ္ထားၿပီး၊ ဒုတိယႏွင့္ တတိယအရစ္အတြက္ တစ္ႀကိမ္လ်ွင္ ဘတ္သန္း ေပါင္း ၄၀၀၀ႏွင့္၊ က်န္ရွိေသာအရစ္အားလံုး အတြက္ သည္စတုတၴအရစ္အျဖစ္ေပး ေခ်ရန္သတ္မွတ္ထား သည္၊ေလလံေဈးနႈန္းကို ဆက္တိုက္တိုးျမွင့္ေစသည္၊ အဆိုပါတိုးလာသည့္ေလလံေဈးနႈန္းသည္ပထမသံုးရစ္အတြက္ဘ႑ာေရးဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားကို ဆက္လက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမႈ မရွိပါ၊ ဤကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ျခင္းသည္ပထမ၄ႏွစ္အတြင္းဝင္ေငြတည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပီး၊ အဆိုပါဝင္ေငြျဖင့္ေနာက္ဆံုးအရစ္အ တြက္ေပးေခ်ႏိုင္ပါက ကာလတိုအတြင္းေၾကြးၿမီမ်ားနွင့္အတိုးေငြမ်ား ဆိုင္ရာတာဝန္ယူရမည့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး မ်ား ရွိလိမ့္မည္မ ဟုတ္ပါ။
   
     ၇. ေလလံတင္ႏိုင္သူသည္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈမရွိလွ်င္ေႀကြးၿမီမေပးေခ်၍ရႏိုင္မလား၊
           အထက္ပါအရစ္က်ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအရ-  ေလလံတင္ႏိုင္သူသည္ေႀကြးၿမီကို 10 : 5 : 5 : 80 အခ်ဳိး အတိုင္းအရစ္က်ေပးေခ်ရမည္၊ ဆိုလုိသည္မွာ ေနာက္ဆံုးအရစ္သည္ အႏိုင္ရေလလံတန္ဖိုး၏ ၈၀% နီးပါးေပး ေခ်ရမည္ျဖစ္သည္၊ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမရွင္သန္နိုင္လွ်င္၊ ႀကီးမားတဲ့ ေၾကြးျမီအေပၚကတိ ပ်က္ႏိုင္သည္၊ဟုသံသယရွိသည္၊ အမွန္စင္စစ္မွာ ရုပ္သံလိုင္းက ပထမအရစ္တြင္ ဘတ္ေငြ သန္းေပါင္း ၈၀၀၀ ေပးေခ်ရမည္ဟုသတ္မွတ္ထားသည္၊ သို႔ေသာ္ က်န္ရွိေသာေငြတန္ဖိုး အားလံုးအတြက္ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔ အစည္း မွအာမခံခ်က္ပါအပ္ထားရမည္ျဖစ္သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ အကယ္၍မည္သည့္အရစ္တြင္မဆိုအရစ္က်ေငြေပးေခ်မႈမရွိလွ်င္ ရုပ္သံလိုင္းကအပ္ထား ေသာ ဘဏ္အာမခံခ်က္အေပါင္ပစၥည္း သိမ္းယူရန္ဥပေဒေရးရာကအေရးယူနိုင္ပါသည္။
     ၈. ျမင့္မားေသာေလလံတန္ဖိုးသည္ 4G ဝန္ေဆာင္မႈအား ေဈးႀကီးေစႏိုင္ပါသလား၊
            လႈိုင္းႀကိမ္ႏႈန္းေလလံတင္ဝယ္ယူျခင္းသည္ လႈိုင္းႀကိမ္ႏႈန္းအသံုးျပဳရန္အခြင့္အေရးဝယ္ယူျခင္းျဖစ္
သည္။ ဓါတ္ဆီဆိုင္ကိုေဈးဘယ္ေလာက္ႀကီးႀကီးငွါးထားေသာ္လည္း၊ေရနံေရာင္းရာတြင္ ျပိဳင္ဘက္ေဈးႏႈန္း ထက္အေက်ာ္ေအာင္ေရာင္းရမည္ျဖစ္သည္၊ မဟုတ္လွ်င္ေရနံလာေရာက္ျဖည့္သူရွိမည္မဟုတ္ပါ၊ ငွါးရမ္း ခအတြက္တာဝန္ယူမႈသည္အလြန္ခက္ခဲသည္၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ AIS နွင့္ DTAC သည္ေလလံ မႏိုင္ ေသာ္လည္း၊ 4G ဝန္ေဆာင္မႈရွိသည္၊ေလလံအႏိုင္ရသူကေဈးကြက္ေဝစုကိုလုခ်င္ပါက လက္ရွိ 4G ထက္ပိုၿပီးေဈးႀကီးစြာ မေရာင္းခ်ႏိုင္ေၾကာင္းေသခ်ာသည္။
      ၉. စားသံုးသူ/သံုးစြဲသူအား သက္ေရာက္မႈရွိေစေသာအရာကမည္သည့္အရာျဖစ္သနည္း၊
           ရုပ္သံလိုင္းက လက္ရွိပ်မ္းမွ်နႈန္းထက္ပိုနိမ့္ရန္ေလွ်ာ့ခ်ရမည့္ အခေၾကးေငြပ်မ္းမွ်နႈန္းဆိုင္ရာ စည္း ကမ္းခ်က္ကိုသတ္မွတ္ထားသည္၊သို႔ေသာ္ျဖစ္ႏိုင္သညမွာအကယ္၍ေလလံႏိုင္သူသည္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ရလဒ္ကိုအားတင္းဆြဲထားႏိုင္လွ်င္ ဝန္ေဆာင္ခေလွ်ာ့ခ်မႈကို တျဖည္းျဖည္းေလွ်ာ့ခ်လိမ့္မည္။ အကယ္၍ ေလလံႏိုင္သူသည္ကြန္ယက္တိုးခ်ဲ႕ရန္ဘတ္က်က္အခက္အခဲရွိပါက ဝန္ေဆာင္မႈဧရိယာ ၏လႊမ္းၿခံဳမႈ ေဈးႏႈန္းကိုထိခိုက္ေစႏိုင္သည္၊
           မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ရုပ္သံလိုင္းက ဘက္စံုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုေစာင့္ၾကည့္ရန္တာဝန္ရွိသည္၊ လိုအပ္လွ်င္ အမ်ားျပည္သူလူထု၏အက်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထပ္မံ သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။
 
၁၀. လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ေလလံပြဲၿပီးေနာက္ အနာဂတ္တြင္မိုဘိုင္းေဈးကြက္ယွဉ္ၿပဳိင္မႈ
      မည္သို႔ျဖစ္မည္နည္း၊
          AIS နွင့္ DTACအတြက္ ေလလံပြဲအနိုင္မရေသာ္လည္း၊ရပ္တည္ၿပီးထုေသာေဈးနႈန္းအဆင့္မွာဘတ္ သန္းေပါင္း ၇၀၀၀ အထိျဖစ္ျခင္းသည္ ႏွစ္ဘက္စလံုးထိုင္းနိုင္ငံတြင္မိုဘိုင္းေဈးကြက္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းဖို႔ အလားအလာမရွိပဲ၊အျပင္းအထန္တိုက္သည္ကိုေဖၚျပႏိုင္သည္၊ပစၥုပၸန္မွာနွစ္ဦးစလံုးသည္ ဆိုးဝါးေသာ အေျခအေနေအာက္မွာမရွိပါ၊သို႔ေသာ္ ဝန္ေဆာင္မႈ၏ အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းရန္နွင့္ ေဈးကြက္ေဝစုရရွိ မည့္ မဟာဗ်ဴ ဟာ မ်ားေရးဆြဲရန္သာ ရွိသည္။ TRUE အတြက္မွာမူ 900 MHz ႏွင့္ 1800 MHz လႈိင္းႀကိမ္ႏႈန္း ေလလံဝယ္ယူမႈ တြင္အႏိုင္ရယူႏိုင္ရန္ႀကဳိးပမ္းမႈသည္ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္နံပါတ္ ၁ မိုဘိုင္းဖုန္း ေဈးကြက္အဆင့္ သို႔ေျခလွမ္းလွမ္း ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းသရုပ္ျပသည္၊လွိုင္းႀကိမ္နႈန္းပမာဏအမ်ား အျပား ပိုင္ဆိုင္ျခင္းသည္ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးနွင့္ဝန္ေဆာင္မႈဧရိယာမ်ား၏ လႊမ္းျခံဳမႈအတြက္ေကာင္းမြန္ သည္။
           မိုဘိုင္းေဈးကြက္အတြက္အသစ္ျဖစ္ေသာ JAS သည္ ယခင္ကရွိၿပီးသားျဖစ္ေသာ ႀကိဳးဘေရာ့ဘန္း နွင့္ Wi-Fi ကိုဝန္ေဆာင္မႈကိုေပးေနသည္။ မိုဘိုင္းဘေရာ့ဘန္းဝန္ေဆာင္မႈတိုးျမွင့္ျခင္းသည္မိုဘိုင္း ဘေရာ့ဒ္ဘန္း ေဖာက္သည္မ်ားအားယန္ေဆာင္မႈပိုမိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္၊ JAS ထုေသာေလလံေဈးနႈန္း သည္ လုပ္ငန္းသစ္အ တြက္အျမတ္အစြန္းျဖစ္ရန္ျမင့္လြန္း ေသာ္လည္း၊ႀကီးမားေသာလုပ္ငန္းရွင္ေဟာင္း အဆင့္အတြက္ ေဈးႏႈန္း ျဖစ္ သည္၊သို႔ေသာ္ေမ်ွာ္လင့္ထားမႈမွာ JAS သည္ မိုးဘိုင္းေဈးကြက္ဝင္ႏိုင္ရန္၊ အျခားရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေစရန္၊ ေလလံပြဲတြင္အႏိုင္မရေသာ မိုဘိုင္းစခန္းေဟာင္း မ်ားနွင့္အတူ စီးပြားေရး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ရွာ ေတြ႔လိမ့္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လႈိင္းႀကိမ္ႏႈန္း လႊမ္းၿခံဳမႈပမာဏနည္းေနေသာ မိုဘိုင္းစခန္းအခ်ဳိ႕ သည္စီးပြားဖက္ျဖစ္ရန္အခြင့္အေရးရွိသည္၊မိုဘိုင္းေဈး ကြက္ထဲတြင္သံုးဦးအဓိကႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာယွဉ္ျပိဳင္ၾကၿပီးေနာက္၊ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္ေပၚေပါက္ျခင္းသည္          သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။
၁၁. ဤအႀကိမ္၏ေလလံတင္ပြဲသည္ ရုပ္သံလိုင္းအား ဝင္ေငြေျမာက္မ်ားစြာရရွိေစသည္
ရုပ္သံလိုင္းသည္ လႈိင္းႀကိမ္ႏႈန္းမ်ားကိုေလလံတင္စနစ္ျဖင့္ခြဲေဝေပးရန္တာဝန္ရွိသည္၊ သို႔ေသာ္ဝင္ ေငြအားလံုးသည္ကုန္က်စရိတ္အားလံုးႏုတ္ၿပီးပါကႏိုင္ငံေတာ္၏ဝင္ေငြအျဖစ္ပို႔ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္၊ ရုပ္သံလိုင္း၏ဝင္ေငြမဟုတ္ပါ၊ အဆိုပါဝင္ေငြ၏အသံုးခ်မႈသည္အစိုးရေပၚမူတည္သည္၊ အစိုးရအခြင့္ အာ ဏာအျဖစ္ကန္႔ သတ္ခ်က္မရွိလုပ္ငန္းအားလံုးအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ဆက္သြယ္ေရးစက္မႈ လုပ္ငန္းသည္လည္း၊ဒစ္ဂ်ဒ္တယ္စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳတိုးတက္မႈအတြက္အစိုးရမွဘတ္ဂ်က္အခ်ဳိ႕ကိုခြဲေဝခ်ထားေပးေစလုိပါသည္၊ ဤသည္မိုဘိုင္းေဈးကြက္ႏွင့္သကဆိုင္ရာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္တိုး တက္ေစႏိုင္သည္။ရုပ္သံလိုင္းအေနျဖင့္ေလလံတင္ဝယ္ယူမႈတစ္မ်ဳိးတည္းသာတာဝန္ရွိျခင္းမဟုတ္ပဲ၊ေလလံပြဲၿပီးလွ်င္လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈ၊လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈမ်ား၊အေရးႀကီးဆံုးမွာသံုးစြဲသူမ်ား တရားမွ်တေသာ ဝန္ ေဆာင္မႈ ရွိေရး၊အကယ္၍ေနာက္ပိုင္းတြင္ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ၊မိုဘိုင္းဖုန္းေဈးကြက္၌ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ထိုထက္ပိုမ်ား ေသာလုပ္ငန္းရွင္ကလက္ဝါးႀကီးအုပ္စနစ္ျဖစ္သြားလွ်င္၊ ရုပ္သံ လိုင္း က အဆိုပါတစ္ဦးတည္း လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈႏွင့္အတူရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းနိုင္ရန္၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ရွိထားရမည္ျဖစ္သည္။

ဖန်တီးသူ  -   (24-05-2017 22:27:22)