ITU ชี้ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของการใช้งานอินเตอร์เน็ตสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก ไต่จากลำดับที่ 105 ในปี 2555 ขึ้นเป็นลำดับที่ 71 ขึ้นมาถึง 34 อันดับ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เผยผลสำรวจรายงานประจำปีดัชนีชี้วัดสังคมสารสนเทศปี 2557 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือ ITU ชี้ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของการใช้งานอินเตอร์เน็ตสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก ไต่ขึ้นมา 34 อันดับจากลำดับที่ 105 ในปี 2555 ขึ้นเป็นลำดับที่ 71 ในปีนี้ จากปัจจัยการจัดสรรคลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1GHz และการใช้โมบายอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มสูงขึ้น  และยังส่งผลให้ลำดับดัชนีชี้วัดระดับและพัฒนาการของระบบ ICT   หรือ IDI (ICT Development Index) ของประเทศไทยก้าวขึ้นมาอยู่ลำดับที่ 81 ในปี 2556 จาก 166 ประเทศทั่วโลก สูงขึ้นจากเดิม 10 อันดับยกระดับการพัฒนาการระบบ ICT   ของประเทศไทยอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยโลก  ติดท็อปเท็นของกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกจากปี 2555 ที่อยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา  แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการสื่อสารของไทยที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีโอกาสที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต
    ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับที่ก่อนหน้านี้  World Economic Forum ได้จัดอันดับ ICT competitiveness หรือความสามารถทางการแข่งขันด้าน ICT ประจำปี 2557  โดยใช้ ดัชนีบ่งชี้ระดับความพร้อมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและโอกาสในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ Network Readiness Index (NRI) ในการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ   ที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 67 ขยับสูงขึ้นจากอันดับที่ 74 ปี 2556 โดยปัจจัยที่ผลักดันขีดความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทย ได้แก่  ราคาบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และอัตราการเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชน (Penetration of Mobile Phone) ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ประกอบกับความนิยมในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (Social Media)   ซึ่งเป็นผลจากอัตราความเร็วของอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นการจากพัฒนาเข้าสู่ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G     ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการใช้งาน 3G ช้ากว่าหลายประเทศแต่กลับเป็นประเทศที่มีการเปลี่ยนจาก 2G มา 3G เร็วที่สุดในโลก   จากจำนวนผู้ใช้เฟสบุ๊คมากเป็นอันดับสามของโลก และการใช้ไลน์มากเป็นอันดับสองรองจากประเทศญี่ปุ่น หรือการดูYoutube มากเป็นอันดับสองของเอเซีย รวมทั้งการใช้งานTwitter และ Instragram ที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดภายในช่วงปีที่ผ่านมา
    นายฐากร ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ดัชนีชี้วัดระดับและพัฒนาการของระบบ ICT   หรือ IDI จะมีการจัดอันดับทุกปี  โดยมีการกำหนดเกณฑ์และคะแนนในการวัดเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1. การเข้าถึง น้ำหนัก 40%  คิดจาก ผลการประเมินอัตราการบอกรับสมาชิกโทรศัพท์มีสาย (fixed line)  อัตราการบอกรับสมาชิกโทรศัพท์มือถือ (Mobile-cellular)  ความเร็วการให้บริการอินเตอร์เน็ตเฉลี่ยในประเทศ และ อัตราครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์    กลุ่มที่ 2. การใช้งาน  40% คิดจาก อัตราผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต อัตราการบอกรับสมาชิกบริการอินเตอร์เน็ตมีสาย  อัตราการบอกรับสมาชิกบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย  กลุ่มที่ 3. ระดับความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 20 % คิดจาก อัตราส่วนของประชาชนวัยกลางคนที่มีความสามารถผ่านเกณฑ์การใช้งาน  อัตราส่วนของนักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถผ่านเกณฑ์การใช้งาน อัตราส่วนของเยาวชนที่มีความสามารถผ่านเกณฑ์การใช้งาน โดยผลการประเมินในปีนี้ของประเทศไทยอยู่อันดับที่ดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/10/2016 11:03:37 AM)