Date of Record : Wednesday, April 1, 2020

Purchase Name : การชี้แจ้งข้อสอบถาม การประกวดราคาจ้างเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมผ่านสื่อสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Category : ประกวดราคา

Sub Category : ประกวดราคา

ดาวน์โหลด

  • แจ้งผลการสอบถามฯ.pdf

Create by  -   (4/1/2020 1:29:10 PM)

    Link อื่นๆ