Date of Record : Wednesday, April 1, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องประกวดราคาจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณาโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Category : ประกวดราคา

ดาวน์โหลด

  • ประกาศจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณาโทรทัศน์.pdf

Create by  - Meta  Chanlafa (4/1/2020 5:42:17 PM)

    Link อื่นๆ