Date of Record : Monday, June 1, 2020

Purchase Name : ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่่อง ประกวดราคาจ้างสำรวจตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า สำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค จำนวน 15 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Category : ประกวดราคา

ดาวน์โหลด

  • ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างสำรวจตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า-สำนักงาน-กสทช-ส่วนภูมิภาค-จำนวน-15-แห่ง.pdf

Create by  - Meta  Chanlafa (6/1/2020 11:24:50 AM)

    Link อื่นๆ