Date of Record : Monday, June 1, 2020

Purchase Name : ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเสียงตามสายภายในและภายนอกอาคารของสำนักงาน กสทช. พร้อมติดตั้ง จำนวน 50 จุด

Category : ประกวดราคา

ดาวน์โหลด

  • ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเสียงตามสายฯ-พร้อมติดตั้ง-50-จุด.pdf

Create by  - Meta  Chanlafa (6/1/2020 9:47:22 AM)

    Link อื่นๆ