Date of Record : Friday, August 31, 2012

Purchase Name : ประกวดราคาซื้อเครื่องมือทดสอบเครื่องลูกข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด

Category : ประกวดราคา

Detail : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือทดสอบเครื่องลูกข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลด

  • ประกวดราคาซื้อเครื่องมือทดสอบเครื่องลูกข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่-จำนวน-1-ชุด.pdf

Create by  - 2fellows  admin (3/4/2016 6:16:53 PM)

    Link อื่นๆ